eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › "Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach"Ogłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927501

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ee73c23-fbb5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037731/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235607

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3583213,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne;
- wykonanie w-wy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem;
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
- regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia;
- montaż oznakowania pionowego i poziomego;
- montaż oznakowania aktywnego przejść dla pieszych i tablicy pomiaru prędkości;
- roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni.
Uwaga:
W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym,
przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić
do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SWZ;
b) Przedmiary robót – załącznik nr 9 do SWZ
c) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – "cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu, pn. „Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach” w dniu 12 czerwca 2023 r. złożono 3 oferty:
1. Oferta nr 1: Renomex Sp. z o. o. Sp. j. ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki
Cena oferty brutto –3.050.060,68 zł brutto.
2.Oferta nr 2: RDR Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Cena oferty brutto – 5.847.078,74 zł brutto.
3. Oferta nr 3: „USBUD” Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz
Cena oferty brutto – 2.975.902,85 zł brutto.

Ceny ofert znacznie przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, jakie miał przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.950.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może w chwili obecnej zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą.
W tej sytuacji unieważnienie postępowania jest konieczne i w pełni uzasadnione

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2975902,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5847078,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.