eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie ( 3 części)Ogłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie ( 3 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cb12230-fa0c-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie ( 3 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cb12230-fa0c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235762

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-D.271.108.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 326798,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na:
- Utrzymaniu czystości biurowca ZTM w Rzeszowie;
- Sprzątanie Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego;
- Sprzątanie pawilonu dla obsługi podróżnych w budynku Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
2.1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji (dostępny w oddzielnych plikach)
2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 127599,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na:
- Utrzymaniu czystości przystanków;
- Koszenie traw na terenie pętli autobusowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
2.1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (dostępny w oddzielnych plikach)
2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 139199,72 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na:
- Utrzymaniu czystości urządzeń przystankowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
2.1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (dostępny w oddzielnych plikach)
2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153996,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 852348,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153996,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANBEST S. i Z. Głodowscy Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170276583

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153996,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 403588,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANBEST S. i Z. Głodowscy Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170276583

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANBEST S. i Z. Głodowscy Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170276583

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.