eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Rozbudowa wystawy "ILUZJE I RUCH"Ogłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Rozbudowa wystawy „ILUZJE I RUCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340875212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Łokietka 5

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrumnowo.kei.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54c4a16d-ffb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa Instytucja Kulturalna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wystawy „ILUZJE I RUCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54c4a16d-ffb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00293995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozbudowa wystawy „ILUZJE I RUCH”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241868

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DFA.331.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 137768 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.1. Głównym tematem Wystawy są zjawiska fizyczne powodujące różne iluzje i efekty optyczne oraz zagadnienia fizyki związane z ruchem. Wystawa jest miejscem, w którym zwiedzający będą mogli przy okazji zabawy dowiedzieć się nieco więcej o zjawiskach fizycznych, dzięki którym możemy zaobserwować prezentowane na stanowiskach iluzje i miraże. Efekty te posłużą też wykonaniu przez zwiedzających ciekawych, pamiątkowych zdjęć. Planowana rozbudowa wystawy obejmować będzie dwa eksponaty związane z ruchem oraz dwa eksponaty związane z iluzjami.
1.1.2. Na rozbudowywaną Wystawę składać się będą cztery stanowiska, z których dwa będą tematycznie związane z iluzjami optycznymi i mirażami, czyli postrzeganiem zjawisk optycznych przez ludzkie oko i temu jak mózg interpretuje i integruje widziane obrazy. Kolejne dwa stanowiska poświęcone będą zjawiskom związanym z ruchem.
1.1.3. Każde stanowisko musi być opatrzone komunikatem ekspozycyjnym, umieszczonym obok stanowiska lub wkomponowanym w stanowisko. Komunikat ekspozycyjny musi być spójny z obecnie istniejącym. Zamawiający przekaże istniejącą dokumentację po wyborze oferty.
W skład komunikatu ekspozycyjnego wchodzą:
a) nazwa stanowiska w języku polskim i angielskim;
b) instrukcja wykonania doświadczenia przez zwiedzającego (krok po kroku) w języku polskim i angielskim;
c) opis prezentowanego zjawiska w języku polskim i angielskim;
d) miejsce (np. kieszonka lub ramka) przeznaczone do umieszczenia innych wersji językowych
1.1.4. Aranżacja przestrzeni Wystawy.
Wykonawca zaaranżuje przestrzeń wystawy tak, aby stanowiska były odpowiednio wyciemnione lub oświetlone w zależności od potrzeb oraz wkomponowane kolorystycznie i stylistycznie w przestrzeń. Cała przestrzeń powinna sprawiać wrażenie spójnej i atrakcyjnej wizualnie. Wykonawca może w tym celu np. wykorzystać grafiki naklejane na ściany, czy przeszklenia drzwi, elementy oświetlenia, elementy ozdobne, elementy architektoniczne i konieczne meble (siedziska, stoliki, podesty).

4.5.3.) Główny kod CPV: 92312213-7 - Usługi autorów technicznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

92312000-1 - Usługi artystyczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

79931000-9 - Usługi dekoracji wnętrz

79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz

79632000-3 - Szkolenie pracowników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 150.000,00 zł brutto co zostało ogłoszone przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania. W postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena brutto wynosi 193.000,00 PLN brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do wysokości ceny oferty, w efekcie mamy do czynienia z obligatoryjną przesłanką do unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.