eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieruszów › Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730973217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 627836062

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdwieruszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdd5c03c-124e-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037526/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl/bipkod/30231824

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w treści niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć wskazane w SWZ oświadczenia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania i zmiany oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu.
10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.), informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie. Kontakt z administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
- telefonicznie: 627836062,
- listownie; Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów,
- e-mail: sekretariat@pzdwieruszow.pl.
2. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”, Nr ZD.ZP.3211/3/2022/UL prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcę dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.ZP.3211/3/2022/UL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego: ciągnika rolniczego oraz kosiarki z ramieniem hydraulicznym.
1. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:
1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,
2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych,
3) okres gwarancji minimum 12 miesięcy,
4) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm, szerokość ciągnika min. 1.800,0 mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,
5) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130 KM,
6) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,
7) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,
8) norma emisji spalin - Stage V,
9) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynią biegów z rewersem elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprzęglania, ilość biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja agresywności ruszania przód/tył, prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
10) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
11) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,
12) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy). Wydatek pompy min. 56 l/min. Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
13) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym.
Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
14) Kabina: Kabina sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
15) Koła, opony zaczepy. Ciągnik wyposażony w: koła przednie (regulowane) o minimalnej wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o minimalnej wielkości: 16,9 R34, zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep dolny typu belka,
16) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów; sprężarka pneumatyczna.
17) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:
1) DTR z instrukcją obsługi,
2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,
3) książka serwisowa,
4) dokumenty gwarancyjne.
18) Okres gwarancji min 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.
2. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym
1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,
2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x43 cm, montowane na 4 śruby,
3) zasięg pracy od 6,2 do 7,7 m
4) szerokość głowicy koszącej min. 1 m,
5) hydrauliczny napęd i sterowanie,
6) sterowanie za pomocą joysticka,
7) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający,
8) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - sporządzone na zał. nr 3 do SWZ,
3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone na zał. nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz pn. „Oferta”, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
2. Wypełniony formularz pn. „Wymagania techniczno-jakościowe” sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 A do SWZ,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według treści wzoru załącznika nr 2 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy:
• Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
• ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

5. Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzone na zał. nr 2 do SWZ), oraz na wezwanie zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 13.3. SWZ.
6. Dokumenty wymienione w punkcie 13.3. SWZ powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika.
7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b) przypadków losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy lub termin realizacji.
2) pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
c) zmiana sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub zmiana numeru rachunku bankowego,
d) zmiana wskutek wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych,
e)zmiany formy organizacyjnej/prawnej Wykonawcy, przekształcenie itp.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP na skrytkę: /pzd-wieruszow/skrytka i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.