eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna › Organizacja i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Czarna w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Czarna
w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Czarna

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-215

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146761030

1.5.8.) Numer faksu: 146761442

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarna.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Czarna
w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6439c56d-149a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna; poczty elektronicznej:
janusz.inwestycje@czarna.com.pl.pl; postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna; w celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na
pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/czarna i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”; za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/czarna poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej janusz.inwestycje@czarna.com.pl.pl; zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czarna; informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czarna do konkretnego wykonawcy;
oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Roboty budowlane Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowychjest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. nr tel. 14 676 10 30, adres: email:
sekretariat@czarna.com.pl,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z
którymmożna się kontaktować pod adresem: e-mail: m.kusek@czarna.com.pl,3) Pani/Pana dane
osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym beznegocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5)
Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat
od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzieleniezamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18
RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemokresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do
PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w
związku z art. 17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do
przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobecOgłoszenie nr 2021/BZP 00017597/01 z dnia 2021-03-152021-03-15 Biuletyn
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IUE.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” dla mieszkańców gminy Czarna (pow. dębicki) stanowiącej własność Wykonawcy lub co do której Wykonawca posiada tytuł prawny na dzień złożenia oferty i co najmniej na okres świadczenia usługi.
W PSZOK przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• papier,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony z samochodów osobowych,
• żużle z domowych palenisk,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


Przyjęte odpady należy zbierać oddzielnie - każdą frakcję, w przeznaczonych do tego i opisanych pojemnikach oraz kontenerach/miejscach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.