eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych oraz przyczep należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie od 10.09.2022 r. do 09.09.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych oraz przyczep należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie od 10.09.2022 r. do 09.09.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych oraz przyczep należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie od 10.09.2022 r. do 09.09.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38504558-1233-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział Opole Rejon w Kluczborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
nstrukcja korzystania z Platformy: w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows , Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;;
włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .gif, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
14.10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. IDW, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danychosobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e
mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
zInspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego oraz w celu archiwizacji.4. Podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniemprzepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawiezawartych
umów. 6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5lat, albo 15 lat w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 styczniaroku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy tedotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane,
jako najkorzystniejsze(nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do
danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanegoz prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądaćod osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych wprzepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wynikupostępowaniao udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego wzakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówieniapublicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Wystąpienie z żądaniem ograniczeniaprzetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego;- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemudokonanie oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy donależytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z
postępowania lubodrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.OP.D-3.2421.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 252000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66008,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych oraz przyczep należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku obejmujące miedzy innymi:
1. okresowe przeglądy techniczne (bez kosztów użytych materiałów) oraz badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów,
2. naprawy wynikające z przeglądów technicznych,
3. naprawy powstałe w wyniku awarii,
4. naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze, z wyjątkiem napraw wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych,
5. serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą zużytych akumulatorów, serwis klimatyzacji w tym dezynfekcje układów poprzez ozonowanie
6. serwis ogumienia,
7. kosmetykę pojazdów (sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : - warunek określony w SWZ ppkt 2a) musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców.

UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednego zamówienia o wartości co najmniej 50.000 zł lub dwóch zamówień o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł obejmującego/ych naprawę i przeglądy pojazdów samochodowych.
b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi , uprawnieniami , i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) mechanik samochodowy – min. 3 osoby
- doświadczenie zawodowe : min.36 miesiące pracy na stanowisku mechanika samochodowego,
c) Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne zlokalizowane
w odległości nie większej niż 15 km od siedziby komórki Zamawiającego objętej zamówieniem – Rejonu GDDKiA w Kluczborku, ul. Dworcowa 2:
- stanowisko diagnostyczne do sprawdzania układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół,
- stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej silnika, układów elektrycznych i elektronicznych,
- 2 stanowiska naprawcze do napraw mechanicznych i elektrycznych,
- stacja kontroli pojazdów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : - warunek określony w SWZ ppkt 3a) musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,
- warunek określony w SWZ ppkt 3b) i ppkt3c) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i pkt
10.2 IDW

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na zasadach i warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 08:40

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.