eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › "Dostawa oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie"Ogłoszenie z dnia 2022-08-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GEOTERMIA UNIEJÓW IMIENIA STANISŁAWA OLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730989997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelnicka 44

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@geotermia-uniejow.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.geotermia-uniejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e92dc319-1421-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00189747/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Dostawa oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http:// geotermia -uniejow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez Platformę, miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
b. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip
c. Nie zaleca się wykorzystywania standardów: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
d. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
e. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
f. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
g. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się poprzez platformę ezamówienia, nie za pośrednictwem adresu email.
h. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana
w dokumentacji.
i. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
j. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
k. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
l. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
m. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http:// geotermia -uniejow.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Działając na podstawie art. 19 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2021r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p.zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa SP. Z O.O. w Uniejowie z siedzibą: ul. Kościelnicka 44 , 99-210 Uniejów.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, jest nim Pan Andrzej Olszak z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@rodo-expert.pl telefon 88 259 832
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY: GEOT.ZP 2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) w sezonie grzewczym 2022/2023 o parametrach:
a) gęstość w temperaturze 15ºC maksymalna – 860 kg/m3
b) wartość opałowa minimalna – 42,6 MJ/kg
c) temperatura zapłonu minimalna – 56ºC
d) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC maksymalna – 6,0 mm2/s
e) skład frakcyjny:
- do temperatury 250ºC destyluje się minimalnie – 65 % (v/v)
- do temperatury 350ºC destyluje się maksymalnie – 85 % (v/v)
f) temperatura płynięcia maksymalna – (-20ºC)
g) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej maksymalna – 0,3 % (m/m)
h) zawartość siarki maksymalna – 0,10 % (m/m)
i) zawartość wody maksymalna – 200 mg/kg
j) zawartość zanieczyszczeń stałych maksymalna – 24 mg/kg
k) pozostałość po spopieleniu maksymalna – 0,01 %(m/m)
l) smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60ºC maksymalna – 460 µm
m) stabilność oksydacyjna maksymalna – 25 g/m3
n) barwa – czerwona.
3. Miejsce dostawy:
Geotermia Uniejów ul Kościelnicka 44
Planowana łączna ilość dostaw ok. 50 000 l

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie jednorazowo transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowany odmierzacz paliw płynnych.
W przypadku braku możliwości napełnienia zbiornika jednorazowo z uwagi na pozostałość w nim oleju, konieczna będzie dostawa w drugim terminie przy zachowaniu ceny ofertowej oleju
Realizacja dostaw będzie odbywać się w następujący sposób:
Zamawiający lub osoba upoważniona zgłosi telefonicznie zapotrzebowanie na olej napędowy do celów opałowych;
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia dostawy.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 95 ustawy.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zamówienia dodatkowych ilości oleju, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie współczynnika korygującego ujętego w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 90% ilości podstawowych i realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135110-8 - Niskosiarkowe oleje palne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości przewidzianych
w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zamówienia dodatkowych ilości oleju, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie współczynnika korygującego ujętego w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające
z prawa opcji nie przekroczy 90% ilości podstawowych i realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Zamawiający, zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 roku – prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Warunek zostanie spełniony jeżeli, Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy oleju napędowego do celów opałowych na minimum 30000 l każda (w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy) jednorazowo lub w trakcie trwania jednej umowy.

oraz
gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;

2) potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Mini portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.