eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655719030

1.5.8.) Numer faksu: 655719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-214fae3a-1407-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005038/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej” informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Niezbędne wymagania sprzętowe:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s;
b) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
c) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
d) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,10.9.2.
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się
automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar;
b) za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę.
3) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów:
a) w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB,
b) przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem III SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem III SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.07.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 433 komputerów przenośnych.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na teren Polski i wyprodukowany w nie wcześniej niż w 2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Parametrów Technicznych stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
SOPT zawiera minimalne wymagania.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
2) dostawa przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
prawnych,
3) przekazanie protokołu przekazania sprzętu Zamawiającemu (wg. wzoru będącego załącznikiem nr 1 do projektu umowy)
3. Sprzęt ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz:
1) kartami gwarancyjnymi,
2) instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu,
3) dokumentami określającymi zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
4. Dostarczony sprzęt musi zawierać komplet dokumentacji technicznej (koniecznie deklarację zgodności CE z odpowiednią
dyrektywą, pod którą sprzęt podlega).
5. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, iż oferowana licencja systemu
operacyjnego pochodzi z legalnego źródła i została zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Wykonawca na trzy dni przed zaplanowaną dostawą poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :
Cena wykonania zamówienia - 100 %
Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji matematycznej wg poniższego
wzoru : C = [C min / C bad] x 100 gdzie:
C - liczba punktów za cenę ( w złotych brutto )
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, zdefiniowane w art. 7 pkt 20) ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ:
a) deklarację zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego
upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.
b) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
c) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Deklaracja zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego
upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.
2) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
3) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
4) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1,
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, o którym mowa w ust. 1.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.