eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Doposażenie ratowników TOPR w niezbędny ekwipunek - bielizna termicznaOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Doposażenie ratowników TOPR w niezbędny ekwipunek – bielizna termiczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Oddział zamawiającego: TOPR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490018902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 63 a

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: topr@topr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.topr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8b4331b1-c947-4b12-82a1-7270918c8577

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ratownictwo górskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie ratowników TOPR w niezbędny ekwipunek – bielizna termiczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf6cb4cf-ddee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183643/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 13/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BOKSERKI - 120 sztuk
• wykonane z ekologicznego materiału Tencel min 80 %, lub wełny merino min 60%
• posiadają elastyczny pas biodrowy
• posiadają właściwości antybakteryjne
• materiał z dodatkiem elastanu celem lepszego dopasowania
• płaskie szwy
• materiał dobrze oddychający i odprowadzający wilgoć na zewnątrz
• rozmiar: min S - XXL
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.5.5.) Wartość części: 25634,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BLUZA 120 sztuk
• wykonana z wysokiej jakości wełny merino min 20 % ewentualnie z poliestru , poliamidu lub wełny merino połączonej ze sztucznym materiałem
• rozpinana na zamek z przodu min ¼ długości
• może posiadać kaptur
• wygodny krój zapewniający dobre dopasowanie
• posiada właściwości odprowadzające wilgoć na zewnątrz, oraz redukujące przykre zapachy
• płaskie szwy
• posiada właściwości antybakteryjne, oraz dobrą oddychalność
• minimum jedna kieszeń z przodu zapinana na zamek
• kolor: odcienie niebieskiego, szarego,
• rozmiar: min S - XXL
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.5.5.) Wartość części: 41702,44 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KOSZULKA DŁUGI RĘKAW 120 sztuk
• wykonana z wysokiej jakości wełny merino ( wełna merino min 50 %) o gramaturze min 190g/m2 , ewentualnie z poliestru, poliamidu lub wełny merino połączonej ze sztucznym materiałem
• posiada właściwości szybkoschnące i odprowadzające wilgoć na zewnątrz
• dopasowany krój zapewniający swobodę ruchów
• stójka pod szyją rozpinana za zamek z przodu min ¼ długości
• posiada właściwości antybakteryjne
• kolor: odcienie niebieskiego , szarego , zielonego
• rozmiar: min S - XXL
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.5.5.) Wartość części: 28129,76 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KALESONY 120 par
• wykonane z najwyższej jakości wełny merino min 50% plus elastan ewentualnie lycra
• gramatura min 200gr/m2
• idealnie dopasowane zapewniające swobodę ruchów, nie powodują obtarć
• płaskie szwy
• nogawki pełne, długie
• ciemna gama kolorów
• rozmiar: min S - XXL
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.5.5.) Wartość części: 29731,71 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SKARPETY 240 par
• wykonane z wełny merino 50 - 80 %
• przeznaczenie na trekking, grube
• płaski szew przy palcach
• wysokość do połowy łydki
• wzmocnione na palcach i pięcie
• miękki i wygodny mankiet
• posiadają właściwości antybakteryjne, termoregulacyjne i izolujące
• zakres rozmiarów min 39 – 47
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18317000-4 - Skarpety

4.5.5.) Wartość części: 17884,88 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KOSZULKA KRÓTKI RĘKAW 120 sztuk
• wykonana z wysokiej jakości wełny merino minimum 50%, ewentualnie z poliestru, poliamidu lub wełny połączonej ze sztucznym materiałem,
• posiada właściwości szybkoschnące i odprowadzające wilgoć na zewnątrz
• dopasowany krój zapewniający swobodę ruchów
• kolor: odcienie niebieskiego , szarego , czerwonego
• rozmiar: min S - XXL
Ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiający określi po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia rozmiarówki do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.5.5.) Wartość części: 12531,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11808,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16974,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11808 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Crag Sport s.c. B.Klocek M.Matrejek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762464801

7.3.4) Miejscowość: Cholerzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11808,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11818,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56726,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11818,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LARIX Janusz Pieła Spółka Komandytowo – Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 547 194 83 56

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11818,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34625,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42042,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34625,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alp sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634-24-97-604

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34625,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33800,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33800,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33800,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Walkabout sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272522063

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33800,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10332,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17416,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10332,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Crag Sport s.c. B.Klocek M.Matrejek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762464801

7.3.4) Miejscowość: Cholerzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10332,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21106,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32681,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21106,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Walkabout sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272522063

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21106,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.