eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyzdroje › Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zad. pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w MiędzyzdrojachOgłoszenie z dnia 2022-08-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zad. pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913275631

1.5.8.) Numer faksu: 913275630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zad. pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5855bd83-13f6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl.
2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: znak sprawy: RI.ZP.271.17.2022.AR.
4.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a)podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a)stały dostęp do sieci Internet;
b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
11.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 28.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1 , 72-500 Międzyzdroje.
Tel.: 91 3275631, e-mail: um@miedzyzdroje.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@miedzyzdroje.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach" – znak sprawy: RI.ZP.271.17.2022.AR oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
28.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 28.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.17.2022.AR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. " Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach". Długość odcinka objęta opracowaniem około 1086 m: ul. Mickiewicza ok. 400m, ul. Rybacka ok. 183 m, ul. Kopernika ok. 253 m, odcinek ul. Bohaterów Warszawy ok 250 m (ul. Zdrojowa-ul. Mickiewicza).
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
- przebudowę układu drogowego,
- przebudowę sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, która nie będzie podlegała przebudowie
wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych lub uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę.
3. Wymagana liczba opracowań składających się na dokumentację projektową:
1) projekt budowlany - oryginał
2) projekt zagospodarowania terenu (projekt techniczny) - 4 egzemplarze
3) projekt stałej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniem - 4 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,
5) przedmiar robót - 2 egzemplarze,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD-R.
4. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021, poz. 2454),
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021, poz. 2458),
3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
4) Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi, normami oraz obowiązującym prawem w zakresie branż: drogowej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
5. W terminie 2 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 koncepcje projektowe w celu analizy i wyboru. Koncepcje winny zawierać wstępny szacunek koszów inwestycji.
6. Zaopiniowana pozytywnie i zaakceptowana wstępna koncepcja wybrana przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do opracowania dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. Na etapie prac projektowych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) należy zaprojektować kanał technologiczny (art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych), chyba, że zarządca drogi otrzyma w drodze decyzji zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jednej darmowej aktualizacji kosztorysów objętych przedmiotem umowy w ilości 1 kpl. w okresie do wyboru wykonawcy robót budowlanych w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców - związanych z przyjętymi w dokumentacji technicznej rozwiązaniami projektowymi w terminie dwóch dni.
11. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac na podstawie projektu w trakcie ich realizacji. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac na podstawie projektu zostanie określony w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Stronami.
12. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę chyba że, jeśli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.
13. Opisując przedmiot dokumentacji projektowej przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
14. Zamawiający wymaga zapewnienia udziału projektanta w spotkaniach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego.
15. Zamawiający jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Bohaterów Warszawy (ul. Kopernika-ul. Rybacka) - koncepcja zagospodarowania terenu w załączniku. Po wyłonieniu wykonawcy Zamawiający przekaże dane kontaktowe wykonawcy tejże dokumentacji w celu dowiązania się po projektowanej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy.
16. Założenia projektowe dla odcinka ul. Bohaterów Warszawy: zakres prac wskazanych w pkt 2.2. z wyłączeniem kanalizacji deszczowej i branży drogowej (dokumentacja w trakcie opracowania) - koncepcja zagospodarowania terenu w załączniku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2 Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie prace projektowe obejmujące swoim zakresem sporządzenie dokumentacji o podobnym zakresie, budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi (projekt pełnobranżowy) o długości minimum 1,0 km każda i w tym przynajmniej po 700 m sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej wraz z budową/przebudową oświetlenia ulicznego oraz załączy dowody określające, czy prace zostały wykonane należycie oraz
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia ww. funkcji.
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia bez ograniczeń; lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia ww. funkcji.
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania oświetlenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia bez ograniczeń; lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia ww. funkcji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2 Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:
a) zwłoki w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego,
b) wad i braków w materiałach przekazanych przez Zamawiającego,
c) przedłużających się procedur, niezależnych od Wykonawcy, w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
d) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków
e) ochrony prawnej w zamówieniach publicznych,
f) konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy,
g) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie
h) przygotowania zamówienia,
i) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,
j) wystąpienia siły wyższej.
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.