eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnychOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030238586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatbialski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59ada78a-13e3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030512/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej email: zamowienia@powiatbialski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi dysponować urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia i wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej email: zamowienia@powiatbialski.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@powiatbialski.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: OA.272.17.2022.ŁC
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (pdf, doc, docx to formaty szczególnie rekomendowane przez Zamawiającego) i podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione oraz zaszyfrowana.
13. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego na platformie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95.
• inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej jest dostępny pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: OA.272.17.2022.ŁC) prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.17.2022.ŁC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
1) cena (koszt) - 60 %,
2) termin dostawy materiałów - 20 %,
3) termin wymiany reklamowanych materiałów - 20 %.

2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”

Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cn = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej × K × Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %

2) Kryterium „Termin dostawy materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy materiałów nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 5-dniowego dostawy materiałów.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy materiałów 5 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin dostawy materiałów 4 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin dostawy materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych materiałów nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 7-dniowego wymiany reklamowanych materiałów.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych materiałów 6-7 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin wymiany reklamowanych materiałów 4-5 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin wymiany reklamowanych materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw)
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną/terminem dostawy materiałów/terminem wymiany reklamowanych materiałów podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena/termin dostawy materiałów/termin wymiany reklamowanych materiałów podana słownie.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wymiany reklamowanych materiałów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.2 do SWZ oraz na podstawie wzorów stanowiących załącznik 5.1 do SWZ (wzór dotyczy poz. 7 w formularzu cenowym dla części nr 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
1) cena (koszt) - 60 %,
2) termin dostawy materiałów - 20 %,
3) termin wymiany reklamowanych materiałów - 20 %.

2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”

Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cn = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej × K × Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %

2) Kryterium „Termin dostawy materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy materiałów nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 5-dniowego dostawy materiałów.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy materiałów 5 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin dostawy materiałów 4 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin dostawy materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych materiałów nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 7-dniowego wymiany reklamowanych materiałów.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych materiałów 6-7 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin wymiany reklamowanych materiałów 4-5 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin wymiany reklamowanych materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw)
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną/terminem dostawy materiałów/terminem wymiany reklamowanych materiałów podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena/termin dostawy materiałów/termin wymiany reklamowanych materiałów podana słownie.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wymiany reklamowanych materiałów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.3. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.2 do SWZ oraz na podstawie wzorów stanowiących załączniki 5.2-5.6 do SWZ (wzór dotyczy poz. 1-3 i 5-6 w formularzu cenowym dla części nr 3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
1) cena (koszt) - 60 %,
2) termin dostawy materiałów - 20 %,
3) termin wymiany reklamowanych materiałów - 20 %.

2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”

Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cn = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej × K × Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %

2) Kryterium „Termin dostawy materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy materiałów nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 5-dniowego dostawy materiałów.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy materiałów 5 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin dostawy materiałów 4 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin dostawy materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych materiałów nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 7-dniowego wymiany reklamowanych materiałów.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych materiałów 6-7 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin wymiany reklamowanych materiałów 4-5 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin wymiany reklamowanych materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw)
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną/terminem dostawy materiałów/terminem wymiany reklamowanych materiałów podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena/termin dostawy materiałów/termin wymiany reklamowanych materiałów podana słownie.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wymiany reklamowanych materiałów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i ploterów - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.4. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga):
1) cena (koszt) - 60 %,
2) termin dostawy materiałów - 20 %,
3) termin wymiany reklamowanych materiałów - 20 %.

2. Opis kryteriów:
1) Kryterium „Cena”

Maksymalną ilość 60 punktów w kryterium „Cena” (Cn) otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cn = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej × K × Wc

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
K – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %

2) Kryterium „Termin dostawy materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin dostawy materiałów nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 5-dniowego dostawy materiałów.
Ilość punktów za termin dostawy materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin dostawy materiałów 5 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin dostawy materiałów 4 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin dostawy materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3) Kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów”

Ocena ofert w kryterium „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw) zostanie dokonana na podstawie „Formularza oferty”, z przyznaniem ocenianej ofercie punktów. Termin wymiany reklamowanych materiałów nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. Brak wpisania ilości dni w „Formularzu oferty” będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę terminu 7-dniowego wymiany reklamowanych materiałów.
Ilość punktów za termin wymiany reklamowanych materiałów będzie przyznana w sposób następujący:
a) Termin wymiany reklamowanych materiałów 6-7 dni roboczych - 0 punktów,
b) Termin wymiany reklamowanych materiałów 4-5 dni roboczych - 10 punktów,
c) Termin wymiany reklamowanych materiałów 3 dni roboczych lub mniej - 20 punktów.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Termin dostawy materiałów” (Pd) oraz „Termin wymiany reklamowanych materiałów” (Pw)
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną/terminem dostawy materiałów/terminem wymiany reklamowanych materiałów podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena/termin dostawy materiałów/termin wymiany reklamowanych materiałów podana słownie.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wymiany reklamowanych materiałów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Formularz cenowy lub formularze cenowe wypełnione przez wykonawcę odpowiednio dla części, na które składana jest oferta według wzorów stanowiących załączniki nr 1.1. – 1.4. do SWZ;
d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych i zapisów umowy wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w razie :
1) gdy towar określony w formularzu cenowym, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SWZ za cenę określoną w ofercie,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;
3) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec;
4) gdy zaistnieje inna trudna, do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń o ich dokonanie.
4. Zmiany dotyczące nazw i adresu Strony przekazują sobie niezwłocznie, pisemnie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnych danych teleadresowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Podczas składania oferty na formularzu komunikacji w polu dane odbiorcy należy wyszukać: STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ (Adres skrytki ePUAP: /0o830hsfxc/skrytka)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.