eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szepietowo-Wawrzyńce › Przygotowanie i produkcja filmów z imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Podlaski ODR w Szepietowie w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i produkcja filmów z imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Podlaski ODR w Szepietowie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450695120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 64

1.5.2.) Miejscowość: Szepietowo-Wawrzyńce

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-210

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr-szepietowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://odr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://podr.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i produkcja filmów z imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Podlaski ODR w Szepietowie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16f0b763-f98e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00293196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121105/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przygotowanie i produkcja filmów z imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Podlaski ODR w Szepietowie w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231666

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG/ZP.260.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja filmów z imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Podlaski ODR w Szepietowie w 2023 roku.

Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach:
Etap 1 – Podlaska Szkoła Młodych Hodowców,
Etap 2 – XXIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym,
Etap 3 – Krajowy Dzień Kukurydzy,
Etap 4 – Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”,
Etap 5 – Film podsumowujący imprezy targowo-wystawiennicze w PODR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 listopada 2023 r., w tym:

Etap 1:
1) Zadanie 1 – dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 11:00
2) Zadanie 2 – dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 11:00
3) Zadanie 3 – dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 19:00

Etap 2:
1) Zadanie 1 – do dnia 10 lipca 2023 r.
2) Zadanie 2 – do dnia 5 lipca 2023 r.
3) Zadanie 3 – w dniu 25 czerwca 2023 r.
4) Zadanie 4 – do dnia 28 czerwca 2023 r.
5) Zadanie 5 – do dnia 30 czerwca 2023 r.

Etap 3:
1) Zadanie 1 – do dnia 19 sierpnia 2023 r.
2) Zadanie 2 – do dnia 11 września 2023 r.
3) Zadanie 3 – do dnia 13 września 2023 r.

Etap 4:
1) Zadanie 1 – do dnia 18 września 2023 r.
2) Zadanie 2 – do dnia 9 października 2023 r.
3) Zadanie 3 – do dnia 11 października 2023 r.

Etap 5 – do dnia 10 listopada 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Wszystkie 3 oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawcy nie wykazali spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.