eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Przebudowa Leśniczówki WygodaOgłoszenie z dnia 2022-08-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Leśniczówki Wygoda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STAROGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 12

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 058 56 24 028

1.5.8.) Numer faksu: 058 56 24 028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starogard@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/nadlesnictwo-starogard/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Leśniczówki Wygoda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc090e36-13e6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036198/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Leśniczówki Wygoda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Przebudowa Leśniczówki Wygoda” – znak sprawy: SA.270.10.2022.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28 SWZ

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
1. Rozbudowy, przebudowy nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie Leśniczówki Wygoda na działce nr 255/1, obręb 0007 Sumin, gmina: Starogard Gdański
Zakres w/w zamierzenia budowlanego obejmuje:
1) Rozbudowa do elewacji południowej istniejącego budynku zadaszonego tarasu
- wykucie przejścia pomiędzy salonem i projektowanym zadaszonym tarasem,
- osadzenie w otworze drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych,
- roboty budowlane związane z budową zadaszonego tarasu o konstrukcji
drewnianej z dachem z płyt poliwęglanowych ze spadkiem 2° i posadzka z desek
z konglomeratu drewna.
2) Rozbudowa o ganek wraz ze schodami zewnętrznymi i podestem
- rozbiórka istniejącego, zniszczonego ganku wraz ze schodami,
- poszerzenie otworu drzwiowego wejścia do budynku,
- budowa schodów zewnętrznych wraz z podestem wejściowym
- roboty budowlane związane z budową ganku o konstrukcji drewnianej, dachem
dwuspadkowym o kącie nachylenia połaci dachowej 30°, pokryty
blachodachówką,
3) Nadbudowa o 1 kondygnację przybudówki (dawny ganek)
- rozbiórka istniejącego dachu poddasza,
- zamurowanie otworu drzwiowego, okiennego,
- roboty budowlane związane z nadbudową - wykonanie stropu żelbetowego,
wymurowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, dachu dwuspadowego
o kącie nachylenia połaci dachowej 40°,
- roboty instalacyjne
4) Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- rozbiórka części ścian działowych,
- poszerzenie otworów drzwiowych,
- wymiana podłóg i posadzek wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty murarskie, okładzinowe, malarskie, itp.
- roboty instalacyjne
5) Termomodernizacja dachu i poddasza
- wykonanie ocieplenie dachu i przestrzeni nieogrzewanej wełna mineralna o
współczynniku λ=0,039 W/(m*K)
- ocieplenie przegród zewnętrznych oraz do przestrzeni nieogrzewanych.

Nadmienia się, iż meble ujęte w aranżacji wnętrza nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Przebudowy istniejącego budynku gospodarczego w obrębie Leśniczówki Wygoda na działce nr 255/1, obręb 0007 Sumin, gmina: Starogard Gdański

Zakres w/w zamierzenia budowlanego obejmuje:
1) podwyższenie wysokości 2 szt. wrót garażowych wraz z ich wymianą w pom. 1.1 garażu 2 stanowiskowym,
- demontaż istniejących wrót garażowych,
- wykucie istniejących nadproży L19
- zamontowanie nadproży strunobetonowych SBN 120x120 o długości l=270 cm,
- skucie posadzki na wjeździe w pasie szerokości 80 cm,
- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową ze spadkiem 2°,
- zamontowanie w otworach 2 szt. bram garażowych, rolowanych, profile
aluminiowe, ocieplone z kompletnym napędem,
- przełożenie wraz z dostosowaniem poziomów podjazdu z kostki betonowej,
- roboty naprawcze - tynkarskie
2) wykucie otworów w pomieszczeniach gospodarczych nr 1.2 i nr 1.3 wraz z
zamontowaniem wrót pochodzących z rozbiórki
- demontaż istniejących 2 szt. drzwi zewnętrznych i 2 szt. okien,
- wykucie istniejących nadproży L19 drzwiowych i okiennych
- wykucie w ścianie otworów szerokości 2,5 m,
- zamontowanie nadproży L19 o długości l=270 cm,
- zamontowanie w otworach 2 szt. bram garażowych pochodzących z rozbiórki
- wykonanie progów na wjazdach,
- roboty naprawcze - tynkarskie,
3) malowanie ścian elewacji budynku
- naprawa i przetarcie tynku ścian
- malowanie ścian.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:
1) Projekty budowlane - Załącznik nr 7 do SWZ
2) STWiORB - Załącznik nr 8 do SWZ
3) Aranżacje wnętrz - Załącznik nr 9 do SWZ
4) Przedmiar robót (koszt. nakł.) - Załącznik nr 10 do SWZ

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 101 ustawy PzP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie przyznanej punktacji w ramach kryteriów oceny ofert.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:
a) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
b) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
c) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Dopuszcza się możliwość posiadania w/w uprawień przez jedną lub dwie osoby (nie wymaga się konieczności posiadania niniejszych uprawnień osobno).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób - Załącznik nr 6 do SWZ
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z załączonego wykazy ma wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
b) co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
c) co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszcza się możliwość posiadania w/w uprawień przez jedną lub dwie osoby (nie wymaga się konieczności posiadania niniejszych uprawnień osobno).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 4 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-08-19 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2022-09-17.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 88 2030 0045 1110 0000 0040 3690 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Nadleśnictwo Starogard, ul. Gdańska 12 , 83-200 Starogard Gdański;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz winna zawierać:
1) strony umowy z oznaczeniem lidera;
2) cel zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi);
4) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) wyłącznie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;
6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 12.1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
a) Zmiana terminu realizacji umowy:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, przeprowadzanie sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
b) Zmiany osobowe:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SWZ, będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego;
- zmiana podwykonawców - będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego,
c) Pozostałe zmiany:
- ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.