eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › "Dostawa odczynników oraz najem analizatora wraz z dostawą odczynników"Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa odczynników oraz najem analizatora wraz z dostawą odczynników"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Medyków 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-219

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@wss5.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wss5.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa odczynników oraz najem analizatora wraz z dostawą odczynników"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25a21965-13d7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026855/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa odczynników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w
postępowaniuoudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
wpostępowaniu,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
międzyzamawiającym awykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa
sięprzy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie
sięśrodkikomunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usługdrogąelektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski
lubinformacjeWykonawcy przekazują:1. poprzez Platformę Zakupową, dostępną
podadresemhttps://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ofertę,oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe,pełnomocnictwa,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postacielektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, atakże oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się,
podrygorem nieważności, wformie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisemzaufanym lub podpisemosobistym.2.W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub
niniejszą SWZ dooświadczeń idokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
zastosowanie mają wszczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r.w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznychdladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursie

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.
UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem
Pani/Pana danychosobowych jestWojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w
Sosnowcu;2) administratorwyznaczyłInspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail:iod@wss5.pl 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO wcelu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonymw trybieprzetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lubpodmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawyP.Z.P.5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 P.Z.P. przez okres 4lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowyprzekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)
obowiązek podaniaprzezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiemustawowymokreślonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje niebędąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a)napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(wprzypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmierniedużego wysiłkumoże zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mającychna celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
datyzakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawodosprostowaniaPani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
możeskutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowieńumowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu orazjegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratoraograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osobyfizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lubpaństwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawodo usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art.20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
zRODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 48/PNP/SW/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych do gazometru kasetowego, niezbędnych do wykonywania 27 tys. badań w ciągu 36 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W trakcie trwania umowy Zamawiając może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji ( z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Termin dostawy – waga kryterium 40%
Suma punktów =C=T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach Cena (C) – waga 60%: co odpowiada 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T)- waga 40% co odpowiada 40 pkt
Punktacja będzie przyznana według poniższego schematu:
T = ilość przyznanych punktów
Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy”
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma 40 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma 20 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 0 pkt
Ocenie będą podlegały tylko oferty spełniające i przekraczające minimalne kryteria jakościowe Zamawiającego.
Uwaga: Niewpisanie żadnego okresu terminu dostawy spowoduje uznanie, że termin dostawy wyniesie 3 dni robocze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podłoże mikrobiologiczne do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkowa bakterii beztlenowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W trakcie trwania umowy Zamawiając może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji ( z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Termin dostawy – waga kryterium 40%
Suma punktów =C=T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach Cena (C) – waga 60%: co odpowiada 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T)- waga 40% co odpowiada 40 pkt
Punktacja będzie przyznana według poniższego schematu:
T = ilość przyznanych punktów
Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy”
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma 40 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma 20 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 0 pkt
Ocenie będą podlegały tylko oferty spełniające i przekraczające minimalne kryteria jakościowe Zamawiającego.
Uwaga: Niewpisanie żadnego okresu terminu dostawy spowoduje uznanie, że termin dostawy wyniesie 3 dni robocze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepy wzorcowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W trakcie trwania umowy Zamawiając może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji ( z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Termin dostawy – waga kryterium 40%
Suma punktów =C=T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach Cena (C) – waga 60%: co odpowiada 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T)- waga 40% co odpowiada 40 pkt
Punktacja będzie przyznana według poniższego schematu:
T = ilość przyznanych punktów
Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy”
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma 40 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma 20 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 0 pkt
Ocenie będą podlegały tylko oferty spełniające i przekraczające minimalne kryteria jakościowe Zamawiającego.
Uwaga: Niewpisanie żadnego okresu terminu dostawy spowoduje uznanie, że termin dostawy wyniesie 3 dni robocze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy do określenia minimalnego stężenia hamującego (MIC) bakterii beztlenowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W trakcie trwania umowy Zamawiając może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji ( z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Termin dostawy – waga kryterium 40%
Suma punktów =C=T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach Cena (C) – waga 60%: co odpowiada 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T)- waga 40% co odpowiada 40 pkt
Punktacja będzie przyznana według poniższego schematu:
T = ilość przyznanych punktów
Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy”
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma 40 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma 20 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 0 pkt
Ocenie będą podlegały tylko oferty spełniające i przekraczające minimalne kryteria jakościowe Zamawiającego.
Uwaga: Niewpisanie żadnego okresu terminu dostawy spowoduje uznanie, że termin dostawy wyniesie 3 dni robocze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw generatorów do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych w torebkach

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W trakcie trwania umowy Zamawiając może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji ( z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b) Termin dostawy – waga kryterium 40%
Suma punktów =C=T
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach Cena (C) – waga 60%: co odpowiada 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T)- waga 40% co odpowiada 40 pkt
Punktacja będzie przyznana według poniższego schematu:
T = ilość przyznanych punktów
Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy”
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma 40 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma 20 pkt
• Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 0 pkt
Ocenie będą podlegały tylko oferty spełniające i przekraczające minimalne kryteria jakościowe Zamawiającego.
Uwaga: Niewpisanie żadnego okresu terminu dostawy spowoduje uznanie, że termin dostawy wyniesie 3 dni robocze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub
inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski lub w przypadku wytwórcy
zezwolenie na wytwarzanie leku wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w tym wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
b) Karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów;
d) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych – analiza porównawcza wraz z parametrami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
b) Karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów;
d) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych – analiza porównawcza wraz z parametrami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji przedmiotu zamówienia aktualizować oświadczenia dot. wykluczenia a stanowiące załącznik nr 6 i 7 do SWZ w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9, 9a do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9,9a do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu
Zamawiający będzie dokonywał za pomocą wszelkich dostępnych środków.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 w kontekście art. 30 ust.4 ustawy p.z.p oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.