eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Realizacja zadania - inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę
i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę
i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-361d4dcf-13e2-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334613/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Realizacja zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośredniohttps://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośredniohttps://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się
z Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące: obsługi platformy w zakresie logowania, zadawania pytań do postępowania; złożenia, wycofania, zmiany oferty oraz wysyłania korespondencji
w prowadzonym postępowaniu oraz wymagań sprzętowych dostępne są na Platformie przetargowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej po stronie Wykonawców, zaleca się bezpośredni kontakt z:
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numerem telefonu: 22/ 1010202 oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej „Administratorem” lub „Szpitalem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641 4444. W trosce
o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@bieganski.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „Pzp”, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2415),
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Pzp i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zgodnie z art. 75 Pzp w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie
z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z/49/PN/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj realizacji zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym
pt. „Przystosowanie pomieszczeń II piętra budynku HR i I piętra budynku HR i K
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu na Kompleks Oddziału Pediatrycznego”, stanowiącym integralną część SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ - w zakresie dotyczącym II piętra budynku HR, z wyłączeniem wymiany dźwigów oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
tj. projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:
1) opracowanie koncepcji projektowej uwzględniającej układ funkcjonalny pomieszczeń wskazany
w programie funkcjonalno-użytkowym,
2) opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
3) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branż, uwzględniającej również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
4) wykonanie zaprojektowanych prac adaptacyjnych we wszystkich branżach,
5) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń,
w szczególności określonych w pozwoleniu na budowę, a także pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte są również wszelkie roboty i prace, których wykonanie wymagane jest w celu należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
- Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w budynku szpitala, w obiekcie czynnym, mieszczącym oddziały, poradnie i pracownie szpitalne.
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu przygotowania oferty (powyższe nie jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy warunkującym złożenie oferty).
Wizja lokalna może być dokonana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem składania ofert W takim przypadku Wykonawca skontaktuje się z Panem Piotrem Jaskulskim pod numerem 56 641 35 20 celem wyznaczenia terminu dokonania wizji lokalnej.
Zamawiający zastrzega, że w trakcie wizji lokalnej nie zostaną udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego uczestniczących w wizji lokalnej istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SWZ mające wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę. Dla zapytań i odpowiedzi w tym zakresie obowiązuje jedynie kontakt przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
 cena oferty – 60 %
 okres gwarancji – 40%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) Cena oferty (Cn) 60%:

C of.n.
Cn = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wok – waga ocenianego kryterium w procentach to 60%

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie
60 punktów.

2) Okres gwarancji (G) 40%:


Zog
G = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Nog
gdzie:
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji
Zog – zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ okres gwarancji
Nog – najdłuższy zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji
Wok – waga ocenianego kryterium w procentach to 40%

Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 pkt za przedmiotowe kryterium.

Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wpisać deklarowany okres gwarancji w miesiącach.
Wykonawca ustalił minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy wobec czego Wykonawca otrzyma
w przedmiotowym kryterium 0 pkt.
Podanie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p.

2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny, okresu gwarancji, według wzoru:

Pn = Cn + G

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 248 Pzp).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone
w art. 112 ust. 2 ustawy p.z.p. dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000.000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia
wynikające z wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda z nich.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:
 kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane,
 dwoma kierownikami grup robót posiadającymi odpowiednie uprawnienia w branży elektrycznej / sanitarnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
-oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
-odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przez jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) wykazu robót budowlanych (co najmniej trzech) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe – Zamawiający nie przewiduje żądania złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja, spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotowe pełnomocnictwo winno:
a) zawierać jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
c) być podpisane przez każdego z Wykonawców zgodnie ze sposobem reprezentacji.
6. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt c) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do SWZ
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany umowy.
3. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawionych w ofercie osób skierowanych do realizacji zamówienia sprawujących samodzielne funkcje techniczne jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę wskazaną przez Wykonawcę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wskazanych w ofercie osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby skierowanej do realizacji zamówienia,
2) niewywiązywania się osoby skierowanej do realizacji zamówienia z obowiązków wynikających z umowy,
3) gdy zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany wskazanej w ofercie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków, wynikających z umowy, w sposób należyty.
5. W przypadku zmiany wskazanej w ofercie osoby skierowanej do realizacji zamówienia nowa, wskazana przez Wykonawcę osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną w ofercie osobę skierowaną do realizacji zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób będących personelem nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
8. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy o okres proporcjonalny do czasu opóźnienia Zamawiającego (jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy) w wykonaniu następujących zobowiązań:
1) przekazaniu terenu budowy,
2) zapewnieniu możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,
3) dokonaniu odbiorów przewidzianych w umowie
9. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres proporcjonalny do czasu opóźnienia ( jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy), w przypadku:
1) klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), uniemożliwiających kontynuowanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,
3) wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji,
w szczególności:
a) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b) konieczności uzyskania wyroku sądowego albo innego orzeczenia sądu lub organu, o którym Strony nie posiadały wiedzy przy zawieraniu umowy.
10. Wykonawca nie ma prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania Umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po jego stronie.
11. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie przez Stronę występującą
z wnioskiem o zmianę umowy (w formie opisowej wraz z uzasadnieniem) wystąpienia przewidzianych umową okoliczności uzasadniających konieczność jej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego – https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
a) formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (część i czynności) wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p. – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do niniejszego SWZ (Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – dotyczy tylko Wykonawców, którzy polegają na innych podmiotach w celu spełnienia warunków udziału.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt d), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
e) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy i uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać również notariusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.).
f) przedmiotowe środki dowodowe – Zamawiający nie przewiduje żądania złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA został szczegółowo opisany w Rozdziale VI SWZ
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31.03.2023 r., przy czym:
1) zakres wynikający z „umowy dotacyjnej” winien zostać zrealizowany w terminie do 15.12.2022 r.,
2) pozostały zakres, wykraczający poza zakres wynikający z umowy dotacyjnej winien zostać zakończony w terminie do 31.03.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.