eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Dostawa ambulansu transportowego do SPZOZ WSS Nr3 w RybnikuOgłoszenie z dnia 2021-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ambulansu transportowego do SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ambulansu transportowego do SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e44870d-5105-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00045034/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Dostawa ambulansów transportowych do SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IŻ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24- 0301/20-002

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń,wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się̨elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybniki formularza
„Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a dotyczącego danego
postępowania. Ofertę oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do
specyfikacji jako załącznik nr 2, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki
należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub- podpisem zaufanym, lub- podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a) Zamawiający informuje, że: - administratorem danych
osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;- inspektorem
ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych,
kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym;- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy pzp.- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby/podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i /lub
zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier)
dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy
pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi
dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji
elektronicznej.- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami
przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący
jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje
dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej
została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość
odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).- Zebrane od Pana/Pani dane
osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.-Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa;żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje,
w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw
może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit.b),d)
lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust.1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.Jednocześnie Administrator przypomina o
ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TAG-517-TP/133-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ambulans transportowy 5 osobowy z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej oraz osoby w pozycji leżącej

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

42415320-7 - Wyposażenie pojazdów ratowniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt XI. W tym celu
przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania
punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty
według następującego wzoru „C” + „G”. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww. kryteriach
podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb, tj. jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to
ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie, - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych
cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę
powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W
takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze
zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert. Łączna
punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.
Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy:
1.1 do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg
wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2;
1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m.
in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen¬tów; wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy - Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w zakresie asortymentu będącego wyrobem
medycznym w tym noszy i fotela kardiologicznego spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych tj.:
- deklaracje zgodności dla zaoferowanego asortymentu
zakwalifikowanego jako wyrób medyczny (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
- certyfikaty zgodności dla zaoferowanego asortymentu
zakwalifikowanego jako wyrób medyczny wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy
wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).
Przedmiotowe środki dowodowy wykonawca składa do oferty.
Dokumenty te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 Ustaw

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- deklaracje zgodności dla zaoferowanego asortymentu
zakwalifikowanego jako wyrób medyczny (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
- certyfikaty zgodności dla zaoferowanego asortymentu
zakwalifikowanego jako wyrób medyczny wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy
wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji);
dodatkowe uwagi dotyczące jego wypełnienia zawiera rozdział X niniejszej specyfikacji.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do
niniejszej specyfikacji).
Część deklarowanych w ww. załączniku parametrów stanowi podstawę do oceny oferty w
kryterium „gwarancja”.
2. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 4000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.,
b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia,
c) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
d)Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców występujących
wspólnie. Oświadczenie wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji.
Oświadczenie może być również złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały uwzględnione w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do specyfikacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), l piętro, pokój nr 126.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach
działu IX Ustawy.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony
prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.