eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat MiechowskiOgłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miechowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Racławicka12

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.miechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_miechow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bab50b71-fec6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00292345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044728/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238818

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.272.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157317,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej
kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych
obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
2) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kontrolą rozliczenia finansowego inwestycji,
3) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji robót budowlanych wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 999190,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELDREAM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523421389

7.3.3) Ulica: Bukowska

7.3.4) Miejscowość: Skawina

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.