eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklany › Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2021-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerklany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276259008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 85

1.5.2.) Miejscowość: Świerklany

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-266

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324327521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swierklany.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c80b077c-51b1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000203/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/14667/wiadomosc/600315/sukcesywna_dostawa_oleju_napedowego_do_zbiornika_zamawiajacego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 15.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
15.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
15.1.2. ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
15.1.3. poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
15.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal Regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
15.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
15.5. Maksymalny rozmiar pojedynczego zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
15.6. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać również na stronie głównej miniPortalu, w zakładce „Postępowania”.
15.7. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.
15.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia ich przekazania na ePUAP.
15.9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
15.9.1. w celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawcy kierowali korespondencję do Zamawiającego na adres przetargi@swierklany.pl
15.9.2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wezwania, zawiadomienia i informacje na adres e-mail Wykonawcy, wskazany przez niego w Formularzu Oferty.
Uwaga:
Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej przez niego w Formularzu Oferty, gdyż korespondencja od Zamawiającego może trafić do folderu SPAM.
15.9.3. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się może również za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal. W takim przypadku dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
15.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
15.10.1. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452),
15.10.2. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 28.13. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 28.13. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.1. przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2.500 litrów znajdującego się na terenie Gminy Świerklany przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach, o szacunkowej ilości 30.000 litrów;
4.2.2. wskazana w pkt. 4.2.1. ilość jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości (rozliczenie kosztorysowe);
4.2.3. dostarczane paliwo musi spełniać wymagania normy PN-EN 590 + A:12017-06/Ap2 oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 ze zm.);
4.2.4. dostawy oleju napędowego dotyczą gatunku odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. W przypadku spadków temperatury otoczenia poniżej minus 10°C dostarczany olej napędowy powinien odpowiadać paliwu zimowemu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę danego gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej temperatury otoczenia;
4.2.5. dostawa paliwa następować będzie sukcesywnie, w ilościach i terminach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego. Przewiduje się dostawę oleju napędowego, w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika o pojemności 2.500 litrów w partiach min. 1.000 l;
4.2.6. oferta powinna zawierać cenę producenta 1 litra paliwa ON na dzień złożenia oferty pomniejszoną kwotę upustu. Kwota upustu jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy;
4.2.7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony olej napędowy cenę producenta 1 litra paliwa ON obowiązującą w dniu dostawy pomniejszoną o kwotę upustu wskazaną w Formularzu Oferty;
4.2.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania;
4.2.9. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego;
4.2.10. załadunek zbiornika spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 ze zm.) nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego;
4.2.11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe;
4.2.12. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej;
4.2.13. płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wystawionej po każdorazowej dostawie paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres do dnia zawarcia umowy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ,
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, że Wykonawca posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
9.1.1. ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.18. Oferta wspólna składana w rozumieniu art. 58 Pzp przez dwóch lub więcej Wykonawców:
16.18.1. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty Umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
16.18.2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika,
d) czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony.
16.18.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.
16.18.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
16.18.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp (wg załącznika nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Powyższe oznacza iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który ten warunek spełnia.
16.18.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
16.18.7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia kopii Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
16.18.8. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:
a) podmioty składające ofertę wspólną,
b) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia,
c) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna,
d) oświadczenie, że Lider Konsorcjum jest jedynym podmiotem, na którego wystawiane będą faktury podwykonawców. Zamawiający nie będzie honorował rozwiązań polegających na wystawianiu faktur przez podwykonawców na rzecz członka konsorcjum.
e) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
f) oznaczenie czasu trwania Umowy.
16.18.9. Umowa konsorcjum nie może być umowa przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
16.18.10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną, i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 16.18.1.÷16.18.8.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
2. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Zmiana ceny jednostkowej netto oleju napędowego spowodowana zmianą ceny producenta, nie wymaga konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.