eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 22 W CHOJNOWIEOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 22 W CHOJNOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ChZGKiM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390401722

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Chojnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-225

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768188370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chzgkim.chojnow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 22 W CHOJNOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b1fa8c5-c5f7-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00134523/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (nr działki 48/5 obręb 4) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, na podstawie dokumentacji projektowej, prawomocnych decyzji administracyjnych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w celu uzyskania `wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym oceny ryzyka i trudności, przyjęcia sposobu wykonania wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, montażu rusztowań.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217012,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 217012,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 217012,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J.K. Cubała-dachy Kamil Cubała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6941660074

7.3.3) Ulica: Prusice 5a

7.3.4) Miejscowość: Złotoryja

7.3.5) Kod pocztowy: 59-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217012,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.