eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowiec Wielkopolski › Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu WielkopolskimOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janowiec Wielkopolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Janowiec Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-430

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 30 23 034

1.5.8.) Numer faksu: brak faksu

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um-janowiecwlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-janowiec-wielkopolski

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-485f5b42-1183-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013512/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy realizacji operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zostały zawarte w Rozdziale V SWZ. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Szczegółowy opis dotyczący RODO opisany jest w Rozdziale 2 ust.2.15 SWZ.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm. ), z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych),(Dz.U. z 2019; poz. 730) - dalej „RODO - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis dotyczący RODO opisany jest w Rozdziale 2 ust.2.15 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim” w zakresie dostawy wyposażenia do zmodernizowanej wieży ciśnień – filii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 .
2.Zamawiający dzieli zamówienie na 4 odrębne, niezależne od siebie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdą część zamówienia tj.:

1)Część I- Sprzęt AGD :
a) Kuchenka elektryczna- 1 szt.;
b) Zmywarka -1 szt.;
c) Lodówka- 1 szt.;
d) Ekspres ciśnieniowy-1 szt.;

3.Ogólne wymagania odnośnie elementów przedmiotu zamówienia:
− dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany, kompletny, dopuszczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.;
− Oferowane produkty w dniu dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży;
− Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia itp. oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;
− Definicje i minimalne parametry wyposażenia są zapisane jako obowiązujące w wykazie dostawy-Załącznik nr 1-SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA do SWZ - Część I- Sprzęt AGD.
4.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w przedmiot przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert opisuje Rozdział 13 SWZ-Opis Kryteriów oceny ofert wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "G"- Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim” w zakresie dostawy wyposażenia do zmodernizowanej wieży ciśnień – filii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 oraz w siedzibie głównej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Janowcu Wielkopolskim
2.Zamawiający dzieli zamówienie na 4 odrębne, niezależne od siebie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdą część zamówienia tj.:

1)Część II- Meble i inne wyposażenie:
a) Krzesło konferencyjne-150 szt.;
b) Stół konferencyjny- składany- 15 szt.;
c) Stół barowy- 10 szt.;
d) Fotel uszak z podnóżkiem- 4 szt.;
e) Fotel wiszący- 4 szt.;
f) Stolik ogrodowy- 10 szt.;
g) Krzesło ogrodowe- 50 szt.;
h) Komplet mebli ratanowych -4 komplety.;
i) Duże donice miejskie- 2 zestawy(po 3 donice w zestawie);
j) lada recepcyjna- 1 szt.;

3.Ogólne wymagania odnośnie elementów przedmiotu zamówienia:
− dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany, kompletny, dopuszczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.;
− Oferowane produkty w dniu dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży;
− Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia itp. oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;
− Definicje i minimalne parametry wyposażenia są zapisane jako obowiązujące w wykazie dostawy,-Załącznik nr 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA do SWZ :Część II- Meble i inne wyposażenie.
4.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w przedmiot przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

03121000-5 - Produkty ogrodnicze

39156000-0 - Meble recepcyjne

39142000-9 - Meble ogrodowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert opisuje Rozdział 13 SWZ-Opis Kryteriów oceny ofert wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "G"- Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim” w zakresie dostawy i instalacji trybun składanych teleskopowo do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, ul. Powstańców Wielkopolskich 16;
2.Zamawiający dzieli zamówienie na 4 odrębne, niezależne od siebie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdą część zamówienia tj.:

1)Część III- Trybuna składana teleskopowo ;
a)Przedmiot Zamówienia - dostawa wraz z instalacją trybuny o konstrukcji stalowej składanej teleskopowo,5-rzędowej, z siedziskami tapicerowanymi (około 52 szt.), oświetleniem LED na stopniach i z napędem elektrycznym dla siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Janowcu Wielkopolskim.
Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, gotowy do użytku.
b)Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu czynności:
- dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim;
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania trybun stanowiących przedmiot zamówienia;
- dostarczenie w trakcie realizacji umowy dokumentów tj. certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia do użytkowania;

3.Ogólne wymagania odnośnie elementów przedmiotu zamówienia:
− dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany, kompletny, dopuszczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej ;
− Oferowane produkty w dniu dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży;
− Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia itp. oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;
− Definicje i minimalne parametry wyposażenia są zapisane jako obowiązujące w wykazie dostawy-Załącznik nr 3-SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA do SWZ - Część III- Trybuna składana teleskopowo.
4.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w przedmiot przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert opisuje Rozdział 13 SWZ-Opis Kryteriów oceny ofert wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "G"- Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Janowcu Wielkopolskim” w zakresie dostawy wyposażenia do siedziby głównej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Janowcu Wielkopolskim
2.Zamawiający dzieli zamówienie na 4 odrębne, niezależne od siebie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdą część zamówienia tj.:

1)Część IV-Panele akustyczne-1000 szt;

3.Ogólne wymagania odnośnie elementów przedmiotu zamówienia:
− dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany, kompletny, dopuszczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.;
− Oferowane produkty w dniu dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży;
− Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia itp. oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;
− Definicje i minimalne parametry wyposażenia są zapisane jako obowiązujące w wykazie dostawy- Załącznik nr 4-SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA do SWZ -Część IV- Panele akustyczne.
4.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot zamówienia o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w przedmiot przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112600-4 - Izolacja dźwiękoszczelna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert opisuje Rozdział 13 SWZ-Opis Kryteriów oceny ofert wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „T”- Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
Wykonawca do oferty sporządzonej według formularza nr 1 dołącza :
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – formularz nr 2 SWZ;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – oświadczenie o którym mowa w punkcie powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – formularz nr 2 SWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy;
4) środki przedmiotowe:
-Załącznik nr 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część I- Sprzęt AGD;
-Załącznik nr 2- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część II- Meble i inne wyposażenie;
-Załącznik nr 3- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część III- Trybuna składana teleskopowo;
-Załącznik nr 4- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA-Część IV-Panele akustyczne;
(Zamawiający wypełnia tylko załącznik dla tej części zamówienia na którą składa ofertę);
2 .Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamówienia zamawiający żąda:
a) Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.17.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Formularz nr 3 do SWZ.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ustawy Pzp żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagane parametry określone przez zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą uzupełniony i podpisany:
-Załącznik nr 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część I- Sprzęt AGD;
-Załącznik nr 2- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część II- Meble i inne wyposażenie;
-Załącznik nr 3- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA- Część III- Trybuna składana teleskopowo;
-Załącznik nr 4- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA-Część IV-Panele akustyczne;
(Zamawiający wypełnia tylko załącznik dla tej części zamówienia na którą składa ofertę);
3
3.1 Stosownie do art. 107 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa wraz z ofertą tj. :określone według wyżej wymienionych załączników.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne , Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3.Przedmiotowe środki podlegające uzupełnieniu określone są w Rozdziale 18 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych w danym postępowaniu zawarty jest w Rozdziale 17 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorach Umów do SWZ tj. formularz nr 4A-Część I Sprzęt AGD, formularz 4B-Część II Meble i wyposażenie, formularz 4C-Część III-Trybuna składana teleskopowo, formularz 4D-Panele akustyczne .
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorach Umów do SWZ : formularzu nr 4A-Część I Sprzęt AGD, formularzu 4B-Część II-Meble i wyposażenie, formularzu 4C-Część III-Trybuna składana teleskopowo , formularzu 4D-Panele akustyczne tj.:
1) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług-cena netto pozostaje bez zmian a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT.;
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, nie korzystne warunki gospodarcze), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
3) zmiany przedmiotu umowy, polegające na zmianie zaoferowanego wyposażenia i urządzeń na inne, które zostały szczegółowo opisane i wymienione w Specyfikacji Technicznej Zamówienia załączonym do oferty Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach:
- wyposażenie zostało wycofane z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów,
- zaoferowane wyposażenie zamienne posiada parametry nie gorsze od tych, które zostały zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie,
- funkcja oraz przeznaczenie wyposażenia pozostają bez zmian,
- cena zaoferowanego wyposażenia nie będzie wyższa, niż cena podana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy,
4) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
5)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości wykonywania dostawy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
6) zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust.2 ustawy Pzp;
4. Nie stanowi zmiany umowy:
1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego);
2)zmiany danych teleadresowych;

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia następują w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.