eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krośnice › Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Krośnice w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Krośnice
w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Krośnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbien@ug.krosnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krosnice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Krośnice
w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5427bf73-136c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.krosnice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGPOŚiI.271.13.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Krośnice w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Do obowiązków oferenta należy:
a) realizowanie dowozów uczniów w dniach nauki szkolnej na trasach stanowiących dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Krośnicach – 865 km tygodniowo. Przewidywana łączna ilość przewozów ok. 32 002 km, a szacowana liczba biletów miesięcznych 126;

Trasy przejazdu oraz wykaz uczniów objętych dowozem określono w załączniku nr 13 i 14 do specyfikacji warunków zamówienia – będący jednocześnie załącznikiem do umowy na ww. usługę.

b) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach wskazanych przez zamawiającego,
c) zapewnienie w czasie przewozu dzieci opieki sprawowanej przez osobę dorosłą inną niż kierowca, mającą ukończony kurs w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, odpowiedzialną za bezpieczne wsiadanie i wysiadania z pojazdu na wyznaczonych przystankach, zapewnienie odpowiednich warunków podróży tzn. miejsca siedzące, dbanie o bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewnić przewożonym uczniom z zakupionymi przez Zamawiającego biletami, odpowiednich warunków podróży, tzn. miejsc siedzących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo przewozu uczniom korzystającym z biletów miesięcznych ulgowych,
e) zapewnienie zastępstwa w razie nie możności samemu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien uwzględnić sponsorowane wyjazdy dzieci w ilości conajmniej 2000 km.
W celu realizacji kilometrów sponsorowanych Wykonawca zadysponuje autobusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50. Pojazd będzie pozostawał do dyspozycji Dyrektora szkoły niezależnie od realizacji przewozów regularnych oraz w godzinach innych niż przewidziane w rozkładzie zajęć szkolnych (dotyczy również dni wolnych od pracy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: sponsorowane wyjazdy dzieci

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W zakresie prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie krajowego transportu osób.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie posiadania zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, conajmniej jedną (1) usługę w zakresie dowozów szkolnych (tj. dowozów uczniów) i załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie).
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował niezbędną do wykonania zamówienia ilością w pełnie sprawnych środków transportowych wraz z kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, którymi świadczony będzie dowóz. W celu realizacji zamówienia wystarczające jest dysponowanie: 2 autobusami wraz z kierowcami po 42 i 36 miejsc siedzących

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób obejmująca swoją ważnością okres obowiązywania umowy, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania licencji, koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) Pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów zdolności zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolności zawodowej innych podmiotów (jeżeli dotyczy);
d) wykaz przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia środków transportowych, dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SWZ;
e) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji wykonawcy zasobów narzędzi (środków transportowych) niezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zasobach narzędzi (środków transportowych) oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty (jeżeli dotyczy);
f) wykaz osób (w tym kierowców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (…) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.
g) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty;
h) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

g) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy (należy wypełnić według druku stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Miliczu o/Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004 z dopiskiem wadium w postępowaniu: „Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Krośnice w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.5 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.7 Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie i w granicach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w następujących sytuacjach:
a) zmiany w organizacji szkół objętych niniejszym zamówieniem publicznym,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług na usługi objęte zamówieniem,
c) z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego,
d) zmiany kolejności lub miejsca wykonywania poszczególnych części usługi,
e) zmiana osób wykonujących usługę,
f) zmiana sposobu wykonania usługi,
g) zmiana terminu wykonania usługi, w szczególności skrócenie o okres 6 miesięcy w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, które uniemożliwią realizację zamówienia na dotychczasowych warunkach.
h) rezygnacja z wykonania części usługi wraz z określeniem maksymalnej wielkości tej rezygnacji,
i) zmiana warunków gwarancji jakości,
j) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od
Wykonawcy, bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej
staranności nie mogły w dniu podpisywania Umowy przewidzieć ani im zapobiec
(przykładowe okoliczności):
− katastrofy naturalne, epidemie,
− nadzwyczajne zjawiska pogodowe np. znaczne opady atmosferyczne,
− zamieszki społeczne,
− sprzeczne z przepisami działania osób trzecich itp., poprzez dostosowanie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępny na e-PUAP i udostępniony na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.