eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żuromin › INFRASTRUKTURA FOTOWOLTAICZNA WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ SZKÓŁ PODSTAWOWYCHOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
INFRASTRUKTURA FOTOWOLTAICZNA WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Żuromin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 236572558

1.5.8.) Numer faksu: +48 236572540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuromin.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuromin.ibip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

INFRASTRUKTURA FOTOWOLTAICZNA WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8af7f89-131a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021510/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuromin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuromin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.2 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej https://zuromin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.
1.4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki
1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.6 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc ze szczególnym wskazaniem na pdf
1.7 Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów elektronicznych, lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.8 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 576 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
1.9 Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia osoby: w zakresie procedury przetargowej Ewa Wnuk, Anna Fabisiak, w zakresie przedmiotu zamówienia Wojciech Gowin, Emilia Dębska
2. Złożenie oferty
2.1 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY". Formularz oferty – zał. nr 4 do SWZ.
2.2 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl
2.3 Wykonawca składa ofertę w formatach: określonych w pkt. 14.5 SWZ
2.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2.5 Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.2 zaszyfrowany.
2.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę - polecenie „wycofaj ofertę” lub „Modyfikuj ofertę”
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikacji określa pkt 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, tel. 236572558, e-mail ugimz@zuromin.info
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Modrzejewski – kontakt: telefon/ 544-544-001, adres e-mail: inspektor@kiodo.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
--- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” nr ZP.271.2.13.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
--- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy,
--- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Administratorem, gdy stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), dalej „ustawa Pzp” . Państwa dane osobowe będą także udostępnione na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r ( Dz. U z 2001 r. nr 112, poz. 1198) . Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być także współpracujące z nami firmy (w tym, informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E – zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia), a także uprawnione do tego odpowiednie organy, jednostki administracyjne i urzędy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ** oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników zgodnie z przepisami art. 76 Ustawy Pzp.
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Państwa dane co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w nasz dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Państwa praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Państwa dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: W oparciu o przepisy art. 19.2. Ustawy Pzp - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w oparciu o przepisy art. 74.3. Ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.2.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” – dotyczy budynku Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

a) Zakres robót przewidzianych do realizacji:
Lp. Nazwa [j.m.] ilość
1. PROJEKTOWANIE
1.1. Wielobranżowa dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza kpl. 1
2 ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA
2.2. Docieplenie stropodachu m2 450
3 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH
3.1. Wymiana opraw oświetleniowych kpl. 110
3.2. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych kpl. 1
4. INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.1. Instalacja fotowoltaiczna kWp 17,6
4.2. Falownik sieciowy kpl. 1
4.3. Falownik hybrydowy kpl. 1
4.4. Magazyn energii elektrycznej kWh 5.00
4.5. Konstrukcja wsporcza kW 17,6
5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
5.1. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją kpl. 1
5.2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania kpl. 17
6. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ kpl.
6.1. Rozdzielnica sterująco - komunikacyjna z zasilaniem gwarantowanym kpl. 1
6.2. Stacja publicznej prezentacji danych kpl. 1
6.3. Stacja pogodowa kpl. 1
6.4. System zarządzania oświetleniem kpl. 9
6.5. System zarządzania instalacją centralnego ogrzewania kpl. 3
6.6. System zarządzania wentylacją mechaniczną kpl. 1c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pn. ,,Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” dla budynku Urząd Gminy i Miasta w Żurominie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 548 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” - dotyczy budynku Żuromińskiego Centrum Kultury, Pl. Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin

a) Zakres robót przewidzianych do realizacji:
Lp. Nazwa [j.m.] ilość
1 PROJEKTOWANIE
1.1. Wielobranżowa dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza kpl. 1
2 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH
2.1. Wymiana opraw oświetleniowych kpl. 50
3 INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3.1. Instalacja fotowoltaiczna kWp 26,95
3.2. Falownik sieciowy kpl. 1
3.3. Falownik hybrydowy kpl. 1
3.4. Magazyn energii elektrycznej kWh 10,00
3.5. Konstrukcja wsporcza kW 26,95
4 SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
4.1. Rozdzielnica sterująco - komunikacyjna z zasilaniem gwarantowanym kpl. 1
4.2. Stacja operatorska kpl. 1
4.3. Stacja publicznej prezentacji danych kpl. 1
4.4. Stacja pogodowa kpl. 1
4.5. System zarządzania oświetleniem kpl. 13

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pn. ,,Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” dla budynku Żuromińskie Centrum Kultury. Z zakresu wykonania opisanego w PFU wyłączono roboty dotyczące:
-zmniejszenie strat ciepła w zakresie: docieplenie stropodachu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 548 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 . „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” - dotyczy budynku administracyjno-biurowy, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin

a) Zakres robót przewidzianych do realizacji:
Lp. Nazwa [j.m.] ilość
1 PROJEKTOWANIE
1.1. Wielobranżowa dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00
2 ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA
2.1. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej m2 32,76
3 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH
3.1. Wymiana budynkowych rozdzielnic elektrycznych kpl. 2,00
3.2. Wymiana elektrycznych instalacji wewnętrznych mb 300,00
3.3. Wymiana opraw oświetleniowych kpl. 45,00
4 INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.1. Instalacja fotowoltaiczna kWp 15,00
4.2. Falownik sieciowy kpl. 1,00
4.3. Falownik hybrydowy kpl. 1,00
4.4. Magazyn energii elektrycznej kWh 5,00
4.5. Konstrukcja wsporcza kW 15,40
5 SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
5.1. Rozdzielnica sterująco - komunikacyjna z zasilaniem gwarantowanym kpl. 1,00
5.2. Stacja operatorska kpl. 1,00
5.3. Stacja publicznej prezentacji danych kpl. 1,00
5.4. Stacja pogodowa kpl. 1,00
5.5. System zarządzania oświetleniem kpl. 12,00
5.6. System zarządzania instalacją centralnego ogrzewania kpl. 11,00

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pn. ,,Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” dla budynku administracyjno-biurowy.
Z zakresu opisanego w PFU wyłącza się roboty dotyczące:
- Instalacje wewnętrzne w zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 548 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” - dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w Będzyminie, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin

a) Zakres robót przewidzianych do realizacji:
Lp. Nazwa [j.m.] ilość
1 PROJEKTOWANIE
1.1. Wielobranżowa dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza kpl. 1
2 ZMNIEJSZENIE STRAT CIEPŁA
2.1. Docieplenie ścian fundamentowych m2 109,6
2.2. Docieplenie ścian zewnętrznych m2 548
2.3. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej m2 81,79
2.4. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej m2 7,42
3 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
OŚWIETLENIOWYCH
3.1. Wymiana budynkowych rozdzielnic elektrycznych kpl. 1
3.2. Wymiana elektrycznych instalacji wewnętrznych mb 1200
3.3. Wymiana opraw oświetleniowych kpl 80
4 INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.1. Instalacja fotowoltaiczna kWp 15,4
4.2. Falownik sieciowy kpl. 1
4.3. Falownik hybrydowy kpl. 1
4.4. Magazyn energii elektrycznej kWp 5
4.5. Konstrukcja wsporcza kWp 15,4
5 INSTALACJA WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ
5.1. Monoblokowa pompa ciepła powietrze - woda kW 24
5.2. Kondensacyjny kocioł pelletowy kW 40
5.3. Stacja uzdatniania wody uzupełniającej zład c.o. kpl. 1
5.4. Magazyn ciepła m3 2
6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
6.1. Wentylacja grawitacyjna kpl. 1
6.2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania kpl. 25
7 SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ kpl.
7.1. Rozdzielnica sterująco - komunikacyjna z zasilaniem gwarantowanym kpl. 1
7.2. Stacja operatorska kpl. 1
7.3. Stacja publicznej prezentacji danych kpl. 1
7.4. System zarządzania oświetleniem kpl. 20
7.5. System zarządzania instalacją centralnego ogrzewania kpl. 5

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pn. ,,Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” dla budynku Szkoła Podstawowa w Będzyminie.
Z zakresu opisanego w PFU wyłącza się roboty dotyczące:
- zmniejszenie strat ciepła w zakresie: docieplenie stropodachu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 548 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. „Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” - dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie, ul. Wiatraczna 16, 09-300 Żuromin

a) Zakres robót przewidzianych do realizacji
L.p. Opis jed. ilość


1. RÓŻNE
1.1. Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu m3 20,56
1.2. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 2.709.01, 2.709.02 i 2.709.03 t 26,73
2 TAERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2.1. BLOK A
2.1.1. Elewacje (ocieplenie ścian części nadziemnej wraz z robotami towarzyszącymi, wykończenie tynkiem mineralnym) m2 866,96
2.1.2. Dach - pokrycie (zadaszenie nad wiatrołapami: docieplenie połaci wełną, pokrycie blachą trapezową z wykonaniem podkonstrukcji drewnianej) m2 poł. 16,76
2.1.3. Izolacje fundamentów i ścian podziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Izolacje fundamentów, ścian podziemia i strefy cokołowej cieplne i przeciwdźwiękowe, wykonanie wykopu, inne roboty towarzyszące) m2 66,91
2.1.4. Elewacje (ocieplenie ścian części nadziemnej wraz z robotami towarzyszącymi, wykończenie tynkiem mineralnym) m2 235,37
2.2. BLOK C
2.2.1. Izolacje fundamentów i ścian podziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Izolacje fundamentów, ścian podziemia i strefy cokołowej cieplne i przeciwdźwiękowe, wykonanie wykopu, inne roboty towarzyszące) m2 178,84
2.2.2. Elewacje (ocieplenie ścian części nadziemnej wraz z robotami towarzyszącymi, wykończenie tynkiem mineralnym) m2 930,63
2.3. BLOK D
2.3.1. Izolacje fundamentów i ścian podziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Izolacje fundamentów, ścian podziemia i strefy cokołowej cieplne i przeciwdźwiękowe, wykonanie wykopu, inne roboty towarzyszące) m2 123,13
2.3.2. Elewacje (ocieplenie ścian części nadziemnej wraz z robotami towarzyszącymi, wykończenie tynkiem mineralnym) m2 279,13
3. TAERMOMODERNIZACJA STROPODACHÓW
3.1. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BLOK A
3.1.1. Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Wdmuchanie granulatu z wełny i prace towarzyszące) m2 1 013,74
3.2. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BLOK B
3.2.1. Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Wdmuchanie granulatu z wełny i prace towarzyszące) m2 627,85
3.3. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BLOK C
3.3.1. Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Wdmuchanie granulatu z wełny i prace towarzyszące) m2 578,86
3.4. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BLOK D
3.4.1. Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (Wdmuchanie granulatu z wełny i prace towarzyszące) m2 229,56
4. CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
4.1. Wymiana okien zewnętrznych PVC z obróbką obsadzenia /POM. PIWNICZNE, BLOK A/ m2 10,20
4.2. Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia /BLOK A/ m2 7,67
4.3. Wymiana okien zewnętrznych PVC z obróbką obsadzenia /POM. PIWNICZNE, BLOK B/ m2 7,29
4.4. Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia /BLOK B/ m2 1,60
4.5. Wymiana okien zewnętrznych PVC z obróbką obsadzenia /POM. PIWNICZNE, BLOK D/ m2 2,74
4.6. Wymiana okien zewnętrznych PVC z obróbką obsadzenia /BLOK E/ m2 8,43
4.7. Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia /BLOK E/ m2 2,15
5. INSTALACJE
5.1. INSTALACJE ODGROMOWE
5.1.2. Instalacja odgromowa w budynkach niemieszkalnych, BLOK A m3 k.b. 12 726,49
5.1.3. Instalacja odgromowa w budynkach niemieszkalnych, BLOK B m3 k.b. 6 213,04
5.1.4. Instalacja odgromowa w budynkach niemieszkalnych, BLOK C m3 k.b. 7 567,76
5.1.5. Instalacja odgromowa w budynkach niemieszkalnych, BLOK D m3 k.b. 1 204,41
5.2. WENTYLACJA W SALI GIMNASTYCZNEJ
5.2.1. Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach niemieszkalnych (Wykonanie wentylacji mechanicznej bezkanałowej) kpl 1,00
5.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
5.3.1. Instalacje i urządzenia zasilania własnego (fotowoltaika) w budynkach niemieszkalnych kW p 39,59
5.4. INSTALACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania Rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania BLOK B m2 p.u. 1 394,55
5.5. WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE
5.5.1. Wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy ze źródłem świetlnym typu LED z dostosowaniem instalacji Wycena przyjęta z kosztorysu inwestorskiego (wg projektu posiadanego przez Zamawiającego); pozycja nieuwzględniona w wyliczeniu wartości prac projektowych
kpl. 1,00
5.5.2. Modernizacja instalacji oświetleniowej w wybranych pomieszczeniach poprzez zastosowanie systemu sterowania oświetleniem opartego na czujnikach ruchu, z dostosowaniem instalacji elektrycznej kpl. 54,00
6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE
6.1. Dokumentacja projektowe kpl. 1
6.2. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 5 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pn. ,,Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych” dla budynku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie.
Z zakresu opisanego w PFU wyłącza się roboty dotyczące:
- termomodernizacja ścian zewnętrznych, w zakresie: elewacje – tynki i wyprawy (wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych wraz z robotami towarzyszącymi) – BLOK E (kotłownia),
- termomodernizacja stropodachu, w zakresie: wymiana pokrycia z papy wraz z robotami towarzyszącymi – BLOK E (kotłownia),
- instalacja centralnego ogrzewania, rozbiórki centralnego ogrzewania – BLOK A
- instalacja centralnego ogrzewania, rozbiórki centralnego ogrzewania – BLOK C
- instalacja centralnego ogrzewania, rozbiórki centralnego ogrzewania – BLOK D

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 548 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

dla części 1, 4 i 5:

a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ lub przebudowie/ lub rozbudowie / lub remoncie budynku, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, w której zakres wchodziło docieplenie ścian zewnętrznych lub ocieplenie stropu lub ocieplenie dachu;
oraz
b) jedno zamówienie, które polegało na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 10 kWp.

dla części 2 i 3:
c) jedno zmówienie, które polegało na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 10 kWp.

W przypadku gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania w/w warunku.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 10.1.4 ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 10.1.4 ppkt 1) lit. b) mogą spełniać łącznie

Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.


2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji min:

do projektowania dla części 1, 4 i 5:
a) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych; - pełniącą funkcję Projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

b) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych; - pełniącą funkcję Projektanta w specjalności elektrycznej,

c) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych; - pełniącą funkcję Projektanta w specjalności sanitarnej,

do kierowania robotami budowlanymi dla części 1, 4 i 5
d) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych; - pełniącą funkcję Kierownika budowy,

e) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych - pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych,

f) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych - pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych,


do projektowania dla części 2 i 3:
g) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych; pełniącą funkcję Projektanta w specjalności elektrycznej,

do kierowania robotami budowlanymi dla części 2 i3
h) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych; - pełniącą funkcję Kierownika budowy,

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazanie tej samej osoby do projektowania lub kierowania robotami w wielu branżach pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie

Przez w/w uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w/ uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).


Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na dwie lub trzy lub cztery lub pięć części zamówienia) to może w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych wskazać to samo zadanie (robotę budowlaną, zamówienie) i tą samą osobę na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdzają one spełnianie warunków na wszystkie części, w ramach których zostaną wskazane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ)

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ).


Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby lub osób składających ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 12 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 3 Pzp - jeśli dotyczy


5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - Załącznik Nr 13 do SWZ - jeżeli dotyczy.

6) Dokument wadium - jeżeli wadium zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia
W przypadku wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej

7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla Część 1 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
Dla Część 2 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
Dla Część 3 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
Dla Część 4 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).
Dla Część 5 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
1) gwarancjach bankowych,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2019 r,
poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Żurominie Nr NRB: 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002
z dopiskiem:
Wadium – dotyczy części …….… zamówienia
(należy wpisać numer części)
„ Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych”

4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeżeli pieniądz znajduje się na koncie Zamawiającego w terminie (godzina) składania ofert.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywała wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli oferta wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 12.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 12.2 1) i 12.2 2) skłda odpowiednio Wykonawca/ Wykonawca, który/ którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy określając rodzaj i zakres zmian oraz warunki zmian - w przypadkach określonych w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zuromin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

II. Dotyczy wszystkich części zamówienia (1, 2, 3, 4, 5)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy
Zakończenie: 548 dni od dnia podpisania umowy:
- I – etap 90 dni od podpisania umowy w zakres, którego wchodzi wykonanie min. 20% robót objętych zamówieniem,
- II – etap 180 dni od podpisania umowy w zakres, którego wchodzi wykonanie min. 30% robót objętych zamówieniem,
- III - etap 548 dni od podpisania umowy w zakres, którego wchodzi wykonanie pozostałych robót objętych zamówieniem.

III. Klauzula waloryzacyjna § 5a Projektu umowy
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o zmianę kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do wskaźnika obowiązującego w dniu złożenia oferty publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego
zmieni się w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 10%) = C
GDZIE:
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 10%
B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego lub podpisania protokołu odbioru końcowego
C – wartość zmiany
4) Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 13 miesiąca okresu realizacji robót.
5) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

IV. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy) osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- wykonanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,
- kierowanie pojazdami, obsługa maszyn budowlanych, operatorzy sprzętu
- prace fizyczne instalacyjno – montażowe objęte zakresem zamówienia
- wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz
innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte w Zał. nr 11 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.