eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. BzówOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Siedlecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 40

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adziewulska@powiatsiedlcki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsiedlecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatsiedlecki.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-541bc9d7-fc3b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019217/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239607/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.272.63.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 609728,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od miejscowości Zbuczyn w kierunku miejscowości Bzów o długości 1 400 m.
Zakres robót obejmuje:
• roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu skrzynkowego,
• wykonanie przepustu z rury stalowej o przekroju łukowo-kołowym,
• wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,
• wykonanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
• montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych U-14a.

Szczegółowy zakres robót określają: plan orientacyjny, przedmiar robót (dołączony jako element pomocniczy) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 192 726,08 złotych brutto i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania tj. 750 000,00 złotych brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1192726,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1433392,80 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.