eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. BrzeźnoOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311060783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętojańska 20D

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 243 02 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b99a50ac-1321-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034457/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki
Internet Explorer nie jest zalecane. d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 3. Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno.
2. Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) robót pomiarowych;
2) zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej;
3) rozbiórki elementów dróg;
4) robót ziemnych (wykopów i nasypów);
5) regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych;
6) czyszczenia urządzeń odwadniających;
7) korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
8) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowango mechanicznie;
9) podbudowy z betonu asfaltowego;
10) nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna);
11) nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
12) połączenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą;
13) umocnienia powierzchniowego skarp, rowów i ścieków;
14) umocnienia pobocza kruszywem łamanym;
15) oczyszczenia, pogłębienia i profilowania istniejącego rowu;
16) nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego;
17) nowego oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych i radarowego wyświetlacza prędkości;
18) remontu oznakowania pionowego;
19) montażu barier stalowych;
20) obniżenia istniejących krawężników betonowych na projektowanych przejściach dla pieszych;
21) osadzenia krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem;
22) chodników z betonowej kostki brukowej;
23) chodników z płyt kamiennych;
24) chodników z płyt wskaźnikowych;
25) peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej;
26) ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej;
27) plantowania powierzchni gruntu;
28) humusowania, obsiania trawą wraz z pielęgnacją powierzchni pasów zieleni;
29) robót wykończeniowych.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w:
1) Projekcie budowlanym branży drogowej, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ;
2) Projekcie wykonawczym branży drogowej, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ;
3) Projekcie budowlanym branży sanitarnej, stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ;
4) Projekcie wykonawczym branży sanitarnej, stanowiących Załącznik nr 14 do SWZ;
5) Projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącej Załącznik nr 15 do SWZ;
6) Przedmiarach robót, stanowiących Załącznik nr 16 do SWZ;
7) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 17 do SWZ;
8) Harmonogramie rzeczowym - stanowiącym Załącznik nr 18 do SWZ;
9) Harmonogramie wypłat – stanowiącym Załącznik nr 19 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium: 60%;
2) Wydłużenie okresu gwarancji (G) - waga kryterium: 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi kategorii co najmniej gminnej, w zakres których wchodziło wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym:.
- jedno zadanie dot. budowy, przebudowy lub rozbudowy ulicy lub drogi kategorii co najmniej gminnej o wartości zamówienia powyżej 4.000.000,00 zł brutto (zadanie 1) oraz
- jedno zadanie w zakres którego wchodziła budowa, przebudowa lub rozbudowa elementów kanalizacji deszczowej o wartości powyżej 2.000.000,00 zł brutto (zadanie 2).
Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego wykazania się przez Wykonawców potencjałem w zakresie jak wyżej tzn. można wykazać, że jeden Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w całości na zadanie "1" a drugi Wykonawca całości na zadanie „2”, z tym, że nie sumuje się wartości ani elementów z kilku umów niebędących jedną inwestycją/robotą budowlaną.
Zamawiający dopuszcza także wykazanie się jednym zadaniem obejmującym swym zakresem zarówno zadanie „1” jak i zadanie „2”, z tym, że łączna wartość roboty budowlanej będzie nie niższa niż 6.000.000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykaże, że będzie dysponował osobami podając podstawę do ich dysponowania. Dla osób kierujących robotami Zamawiający określa następujące wymagania:
- Kierownik budowy (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadający doświadczenie w realizacji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, jednego zadania związanego z budową, przebudową lub rozbudową ulicy lub drogi kategorii minimum gminnej o wartości minimum 4.000.000,00 zł (brutto) każde, w zakres którego wchodziło wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej.
- Kierownik robót – branża sanitarna (min 1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadający doświadczenie w realizacji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, jednego zadania w zakres którego wchodziła budowa, przebudowa lub rozbudowa elementów kanalizacji deszczowej o wartości powyżej 1.000.000,00 zł brutto
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie do kierowania pracami budowlanymi osoby, która posiada uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, w postaci dysponowania (zapewnienia dysponowania) sprzętem, zapleczem i urządzeniami technicznymi wymaganymi w ramach zamówienia, na którą składa ofertę. Wymagane będzie dysponowanie minimum następującym sprzętem:
- Frezarka drogowa z podajnikiem urobku (min 1 szt.) o następujących parametrach technicznych – szerokość frezowania min. 1,00 m;
- Rozściełacz mas bitumicznych (min 1 szt.) o następujących parametrach technicznych – min. szerokość 3,00 m.
UWAGA: jeżeli Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia udostępnione przez inny podmiot, do oferty należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń na potrzeby wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 ZŁ (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pocztowym S.A. nr rachunku 52 1320 1016 2790 0004 2000 0023  z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr ZDP-NZ-3302-13/2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy– zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (UWAGA - wypełnić i dołączyć tylko w przypadku składnia oferty wspólnej).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze względu na technologię wykonania
niektórych robót – prowadzenie prac budowlanych,
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych,
d) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budow-lanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót,
f) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
g) konieczności wykonania robót zamiennych, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia wymagających większych nakładów czasowych,
h) wystąpienia sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
2. w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia:
1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, jak również wykonania robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź skutkowałoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
3) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy PZP na następujących zasadach:
a) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztów zawartych w ofercie wynagrodzenie może zostać odpowiednio zwaloryzowane, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlanomontażowej, publikowany przez GUS, uległ w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej Umowie. Poziom minimalny zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia musi wynieść co najmniej 3,5 %;
b) Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z powyższymi postanowieniami będzie dopuszczalna nie częściej niż raz na 12 miesięcy obowiązywania Umowy;
c) Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie przekroczy 5 % wartości całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w całym okresie jej obowiązywania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.