eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › "Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V"Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 712351100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 37

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozmm@spzozmm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozmm.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eb166df-1321-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056685/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - V etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://spzozmm.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://spzozmm.bip.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego 2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Agata Krajewska, nr tel 25 506 51 81,
adres email iod@spzozmm.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania
rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu
przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako
informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania. 4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej
5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania. 6) Osobie, której dane
dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b)
prawo sprostowania danych (art. 16), c) prawo do usunięcia danych (art. 17), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.
18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia
danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21
Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 9) Wystąpienie z żądaniem o którym
mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby
sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca
składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 37/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w robót budowlanych:
1. Zakresem robót objęte są pomieszczenia wskazane w dokumentacji pod nazwą zakres_do_wykonania_wysoki_parter.pdf.
2. Szczegółowy zakres robót wskazany jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.
3. W zakresie modernizowanych pomieszczeń będą wykonywane roboty polegające na: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych nadproży, remont posadzek, wykonanie nowych ścian z płyt g-k, wykonanie tynków z płyt g-k, roboty malarskie, wykonanie okładzin ścian, wymiana - wstawienie stolarek/ślusarek wewnętrznych, wymiana - wstawienie stolarek/ślusarek zewnętrznych, demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych, wykonanie instalacji gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej gazów medycznych, demontaż istniejących instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, demontaż istniejących instalacji elektrycznych, wykonanie tras kablowych, wykonanie instalacji wewnętrznych linii zasilających, wykonanie instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji gniazd wtykowych, wykonanie instalacji domofonowej, wykonanie instalacji sieci strukturalnej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz podłączenie do istniejącego sytemu p.poż, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
4. Przełączenie, podłączenie wszystkich wykonywanych instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym. Podłączenie instalacji c.o. należy wykonać w porze dziennej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym oraz w taki sposób aby nie spowodować spadku temperatury w pomieszczeniach. Wykonywane prace nie mogą zakłócać pracy szpitala oraz osób w nim przebywających.
5. Wykonanie wszelkich prób i pomiarów wykonanych instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia te
polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i są zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego, a ich całkowita wartość nie została uwzględniona przy
obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami o
których mowa może dotyczyć robót z branży: sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, gazów medycznych.
Zamówienia zostaną udzielone po negocjacjach, na podstawie odrębnej umowy lub umów. Przed
przystąpieniem do negocjacji Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę
kosztorysu. Wykonawca w odniesieniu do zamówień, o których mowa wyżej zobowiązany jest
zastosować stawki jednostkowe nie wyższe niż wynikające z kosztorysu ofertowego. Zamawiający
dopuszcza możliwość przedstawienia wyższych stawek jednostkowych jeżeli jest to obiektywnie
uzasadnione, w szczególności zmianą warunków rynkowych. Wartość zamówień wynosi nie więcej niż 5 % zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancjo

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000 000 zł
Dokument potwierdzający spełnienia warunku: typu Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł 4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zdolności technicznej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na: przebudowie lub remoncie budynku na kwotę minimum 1 mln zł brutto każda.
Dokumenty potwierdzający spełnienia warunku:
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców
Zdolność zawodowa:
- wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach:
a. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Okres doświadczenia należy liczyć od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty
Dokument potwierdzający spełnienia warunku:
Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia nie mniejszego niż 3 lata i wykształcenia, niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w następujących specjalnościach:
a. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i
podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3)
Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby. 6) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 7
)Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy zgodnie z załączonym do SWZ
projektem istotnych postanowień - załącznik wzór/projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.