eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz wykonania pomiarów i opracowań geodezyjno - kartograficznych"Ogłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz wykonania pomiarów i opracowań geodezyjno – kartograficznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Jasielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz wykonania pomiarów i opracowań geodezyjno – kartograficznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8233c870-ee41-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00290187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029334/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi badań katastralnych - aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248258

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.II.272.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Desznica jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród.
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Desznica jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród obejmuje:
a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych,
b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej,
c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych,
d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,
f) sporządzenie mapy ewidencyjnej,
g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,
h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT ,
j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy,
k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 154695,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łubno Opace jednostka ewidencyjna Tarnowiec.
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łubno Opace jednostka ewidencyjna Tarnowiec obejmuje:
a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych,
b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej,
c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych,
d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,
f) sporządzenie mapy ewidencyjnej,
g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,
h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT ,
j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy,
k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 179115,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67443,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67443,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGER Usługi Geodezyjno-Projektowe Zdzisław Sychta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731397016

7.3.3) Ulica: ul. Bednarska 6

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67443,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233085,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Geodezyjno-Kartograficzna GEOSET s. c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851453667

7.3.3) Ulica: ul. Basztowa 17

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.