eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Budowa ścianki wspinaczkowej w BogatemOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZASNYSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297522709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8c7bce5-1310-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031879/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.przasnysz.pl/redir,przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: ugprzasnysz@przasnysz.pl .
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: Andrzej Szczepański i Irena Czarzasta, adres email: ugprzasnysz@przasnysz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz , e-mail: ugprzasnysz@przasnysz.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony , e-mail: iod@przasnysz.pl , tel. 29 752 27 09. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem "
3) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ustawy Pzp;
5) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych*;
c) na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z przepisem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia RODO* – informuje się, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz , e-mail: ugprzasnysz@przasnysz.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony , e-mail: iod@przasnysz.pl , tel. 29 752 27 09. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem "
3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) oraz zawarciem i realizacją umowy .
4) Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w złożonej ofercie - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
5) Posiada Pani/Pan prawo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie - na podstawie tego projektu (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) - prac związanych z dostawą i montażem ścianki wspinaczkowej wewnętrznej z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Bogatem, Bogate 11, 06-300 Przasnysz, działka nr 79/4.
W fazie „projektuj” zamówienie obejmuje :
- opracowanie wstępnej koncepcji ścianki wspinaczkowej wraz z wizualizacją po dokonaniu wizji lokalnej w terenie i uzyskanie akceptacji zamawiającego,
- opracowanie projektu wykonawczego wraz z wykonaniem obliczeń statycznych (wersja elektroniczna i papierowa 3 egz.) wraz z projektem regulaminu i instrukcjami serwisowania.
W fazie „buduj/wykonaj” zamówienie obejmuje:
- budowa, montaż wraz z dostawą paneli i konstrukcji stalowej, montaż elementów ścianki wspinaczkowej, zaprojektowanie ścieżek do wspinaczki - na podstawie opracowanego projektu wykonawczego, zaakceptowanego przez Zamawiającego i w zakresie wynikającym z tego projektu,
- próby techniczne i wytrzymałościowe zamontowanych urządzeń
- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
- szkolenie wyznaczonego personelu zamawiającego z zakresu obsługi ścianki wspinaczkowej,
- serwis gwarancyjny ścianki wspinaczkowej i jej mechanizmów (przeglądy eksploatacyjne w okresie gwarancji producenta urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie gwarancyjnej),
Minimalne parametry techniczne ścianki i wyposażenia:
Powierzchnia użytkowa ścianki wspinaczkowej - łączna ok. 50m2
· ścianka wspinaczkowa wewnętrzna szer. 4,50 m i wysokości 5,90 m – 3 stanowiska – 1 komplet
· ścianka wspinaczkowa wewnętrzna szer. 2,00 m i wysokości 5,80 m – 1 stanowisko – 2 komplety
Ogólna ilość stanowisk wspinaczkowych - 5,
Ścianki zostaną wykonane wewnątrz sali sportowej w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącymi urządzeniami sportowymi oraz boiskami. Powierzchnia ścianek musi być odporna na uderzenia piłkami, w związku z użytkowaniem sportowym obiektu.
Konstrukcja ścianek: drewniano - stalowa . Powierzchnie wspinaczkową należy zaprojektować z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki, pokrytych strukturą piaskowo- żywiczną zwiększającą tarcie i częściowo paneli naśladujących powierzchnie skały, zabezpieczone przed zabrudzeniami od butów wspinaczkowych, wkręcane gniazda na chwyty min. 22 szt. na 1m2. Sposób mocowania płyt musi być rozwiązany tak by śruby mocujące były równe z płaszczyzną płyt
Ścianki muszą posiadać urządzenia do automatycznej asekuracji .
Chwyty i struktury wspinaczkowe : 300 chwytów wspinaczkowych , 5 struktur na bazie sklejki.
Dostarczone chwyty nakręcane muszą posiadać odpowiedni atest lub certyfikat na zgodność z normą Pn-EN 12572-3:2008. Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy.
Wyposażenie:
- ekspresy typu "maillon” - 10 sztuk
- liny statyczne - 40 mb
- lina dynamiczna - 16 mb
- przyrządy do asekuracji typu Kubek - 5 sztuk
- karabinek HMS - 5 sztuk
- uprząż wspinaczkowa - 10 sztuk
- materace asekuracyjne-osłonowe 200x100x4 - 8 sztuk
- urządzenie do automatycznej asekuracji - 5 szuk.
- klucz typu imbus - 5 sztuk
- plakietka atestowana o nośności 25kN – 5 szt.
Należy dostarczyć podstawowy kompletny zestaw sprzętu dla 5 osób.
Ścianka wspinaczkowa powinna być wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych, a wszystkie elementy ściany muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego.
Uwaga:
Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie hali sportowej, w zawiązku z czym wymaga się od Wykonawcy dobrej organizacji pracy i ograniczenia uciążliwości dla uczniów do niezbędnego minimum. Należy zabezpieczyć teren, na którym będą wykonywane prace, utrzymać ład i porządek na terenie prowadzonych prac, a po zakończeniu prac uporządkować cały teren, usunąć wszelkie urządzenia i materiały z miejsc wykorzystywanych jako tymczasowe zaplecze budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535291-3 - Ścianki do wspinania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w przepisie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu przedmiotowym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w przedmiotowym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w [postepowaniu w przedmiotowym zakresie.

zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał:
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: 1 zamówienie (rozumiane jako jedna umowa) polegające na zaprojektowaniu i budowie ścianki wspinaczkowej o powierzchni min. 50 m2..

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

w zakresie warunków udziału w postępowaniu :
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć :
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy (według wzoru załącznika nr 6 do SWZ);
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy;
7) Wykaz rozwiązań równoważnych – jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na
podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
c) przedłużenia postępowania przetargowego o każdy dzień powyżej planowanych 30 dni;
2) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp i SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.