eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do LondynuOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277620860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 37

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 758 77 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 758 77 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asp@asp.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90d26eaf-12f9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00270108/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej”, nr POWR.03.04.00-00-KP06/21-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line pod adresem https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pn: Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu znak sprawy: ASP-DA-ZP-10 -2022.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach, Raciborska 37 , 40-074 Katowice.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie: https://www.asp.katowice.pl/uczelnia - zakładka polityka prywatności / kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu– znak sprawy: ASP-DA-ZP-10 -2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASP-DA-ZP-10-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pośrednictwa w organizacji podróży służbowej pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w terminie 18-24 września 2022 r. w zakresie wyszukania, rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych, oraz wyszukania, rezerwacji i zakupu usług zakwaterowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63515000-2 - Usługi podróżne

63516000-9 - Usługi zarządzania podróżą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-18 do 2022-09-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie
na podstawie ceny – najniższej opłaty transakcyjnej ogółem za organizację podróży służbowej grupy pracowników do Londynu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa/nie konkretyzuje warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy wpisanego do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), powyższe nie dotyczy przedsiębiorców turystycznych, o których mowa
w art. 8 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy.
3 Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują, co najmniej 2 usługi organizacji podroży obejmujące, co najmniej zakup krajowych i/lub zagranicznych biletów lotniczych oraz rezerwację i zakup miejsc noclegowych za granicą, z których każda musi spełniać następujące warunki:
- wartość co najmniej 80 000,00 zł brutto,
- była lub jest świadczona na rzecz 1 Zamawiającego,
W przypadku usługi, która jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert wartość częściowo wykonanej usługi wynosi co najmniej 80 000,00 zł brutto.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie usługę rezerwacji i zakupu krajowych i/lub zagranicznych biletów lotniczych oraz rezerwacji i zakupu usług zakwaterowania za granicą, realizowaną na rzecz jednego Zamawiającego.
4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa/nie konkretyzuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
2 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8) 9) i 10) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zawierający dane objęte wpisem, w tym nazwę i adres podmiotu, NIP,
nr ewidencyjny, nr wpisu.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego wpis, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

W przypadku podmiotu – przedsiębiorcy turystycznego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), wskazanie podstawy prawnej i faktycznej braku konieczności wpisu do rejestru oraz państwa, w którym przedsiębiorca turystyczny ma siedzibę - terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1) do krajowego porządku prawnego.

2 Zdolności technicznej lub zawodowej:

WYKAZ USŁUG wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ) wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z dnia 15.04.2022r. poz. 835).


Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, winien złożyć wraz z ofertą Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać
w szczególności wskazanie:
 postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewidzianych istotnych zmian umowy określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia - w przypadku zmiany terminu wyjazdu służbowego (w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, np. odwołanie wydarzenia wydarzenia przez organizatora szkolenia, o czym Zamawiający niezwłocznie Wykonawcę poinformuje):
2) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów; które mają bezpośredni wpływ na sposób wykonania zamówienia
4) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert (cena)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium ani nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.