eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 91 oraz budowa drogi leśnej w oddz. nr 178 leśnictwa Kocierzowy"Ogłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 91 oraz budowa drogi leśnej w oddz. nr 178 leśnictwa Kocierzowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RADOMSKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590019175

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6832010

1.5.8.) Numer faksu: 44 6832085

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radomsko@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86395a1c-feb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 91 oraz budowa drogi leśnej w oddz. nr 178 leśnictwa Kocierzowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86395a1c-feb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00515720/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 91 oraz budowa drogi leśnej w oddz. nr 178 leśnictwa Kocierzowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239880

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201738,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie Zamawiającemu 2 obiektów:
1. /obiekt pierwszy/ zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid. 61 w km ok 48+420 obręb 0010 Kamieńsk.
Zakres ogólny robót niezbędnych dla wykonania zjazdu to m.in.:
- wyznaczenie geodezyjne zjazdu i przepustu w terenie na podstawie posiadanych danych z PT,
- przygotowanie terenu pod budowę (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbędnego oznakowania dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego),
- ułożenie projektowanego przepustu,
- wykonanie konstrukcji podbudowy dla zjazdu,
- ustawianie krawężników,
- wykonanie nawierzchni zjazdu,
- wykonanie profilowania terenów zielonych
- ustawienie znaków i malowanie nawierzchni dla stałej organizacji ruchu (znaki poziome, pionowe),
- doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego
- występowanie przez Wykonawcę o wydanie niezbędnych uzgodnień opinii, pozwoleń i decyzji wraz z uiszczeniem przez Wykonawcę na własny rachunek należnych opłat na potrzeby realizacji inwestycji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Zobowiązanym do zapłaty opłat będzie Wykonawca i Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy tych opłat,

2. /obiekt drugi/ drogi leśnej w oddz. 178 leśnictwa Kocierzowy, w gminie Kamieńsk Miasto, obrębie Kamieńsk Miasto-10, działka nr 59, 61, 62.
Zakres ogólny robót niezbędnych dla wykonania drogi to m.in.:
- wyznaczenie geodezyjne drogi leśnej, placu do składowania drewna oraz placu do zawracania w terenie na podstawie posiadanych danych z PT,
- przygotowanie terenu pod budowę (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbędnego oznakowania dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego),
- kompleksowa wycinka drzew,
- zdjęcie humusu,
- korytowanie,
- wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- wykonanie profilowania terenów zielonych,
- doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230787,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293700,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230787,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Musiał MM PROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364839090

7.3.3) Ulica: UL. ŚW. ROCHA 147

7.3.4) Miejscowość: RADOMSKO

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230787,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu w zakresie:
1/ obiektu pierwszego wskazanego w § 1. ust. 2. pkt 1 umowy/ w terminie do 30 /słownie: trzydziestu/ dni od przekazania terenu budowy,
2/ obiektu drugiego w wskazanego w § 1. ust. 2. pkt 2 umowy/ w terminie do 30 /słownie: trzydziestu/ dni od dnia przekazania terenu budowy, które to przekazanie nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do nadzoru budowlanego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.