eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranowo › Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Baranowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 7613776

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 7613793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@baranowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30a52161-1252-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017705/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.baranowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ug@baranowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu, dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty
elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest Krzysztof Szczepanek , tel. 29 761-37-76 wew. 35, merytorycznym Arkadiusz Kuciejczyk, tel. 29 761-37-76 wew. 49.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji
jest Wójt Gminy Baranowo z siedzibą 06-320 Baranowo, Rynek 7, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Baranowie,
Rynek 7, 06-320 Baranowo.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej i
administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, zgodnie z terminami
określonymi w instrukcji kancelaryjnej.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe z zasady nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże sytuacja taka może się zdarzyć i dołożymy wtedy wszelkich starań, aby istniały
specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony stosowany w celu ochrony
Państwa danych osobowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00244000/01 z dnia 2022-07-07
2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi
pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
9. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. stworzenia profilu Urzędu Gminy w Baranowie na Facebook’u lub strona
www.baranowo.pl) oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które
ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy
zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie
wyrażonej zgody.
10. W ceku zasięgnięcia dodatkowych informacji lub uzyskania wyjaśnień możecie Państwo skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych – wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@artaro.p

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FED.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą.”

Zamówienie obejmuje:

• rozbudowę budynku na działce nr 786/13 nawiązującą formą oraz kolorystyką do istniejącego budynku SUW. Projektowana rozbudowa – na planie litery „L”, od strony północnej budynku. Dach dwuspadowy, pokryty blachą trapezową w kolorze niebieskim- podobny jak istniejącej części. Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym– kolorystyka dostosowana do kolorystyki części istniejącej

• budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3, średnica wewnętrzna Dw=6,4 m , wysokość całkowita Hf = 7,8 m , wysokość robocza H=6,3 m.


• przebudowę istniejących 2 szt. obudów studni z kopców na obudowy naziemne typu ,,Lange”. wraz z dostawą i montażem przepływomierzy elektromagnetycznych.

• dostawę i montaż nowej linii technologicznej do uzdatniania wody surowej dostarczanej z nowych studni zlokalizowanych na działce 1005 składającej się z 8 filtrów ciśnieniowych w dwustopniowym zestawie filtracyjnym: I stopień – 4 odżelaziacze i II stopień – 4 odmanganiacze. W zestawie tym będą również zamontowane urządzenia: sprężarki, mieszacz statyczny, aeratory, dmuchawy, zbiornik sprężonego powietrza, elektrozawory, przepustnice z napędem pneumatycznym, pompy filtracji wody surowej [rezerwa].

• przebudowę odstojników wód popłucznych, wszystkie komory, łącznie z 3 szt. projektowanymi z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Ø1500mm o objętości czynnej V=2,1m3 każdy , połączyć lewarowo szczelnym rurociągiem średnicy 160mm. Istniejące pompy popłuczyn należy wyposażyć w falownik, umożliwi to centralnemu sterownikowi dostosowanie ilości pompowanej wody i czasokresu pompowania tak aby odbiornik popłuczyn zdołał ja odebrać. Zbiorniki połączone ze sobą rurą PCV200. Przejście szczelne przez ścianę komory wykonać z rur stalowych osłonowych Ø250mm.

• budowę nowych obudów studni na działce 1005 gdzie zlokalizowane są wykonane w 2020 r. dwa zafiltrowane otwory studzienne o głębokości studnia nr 1-43,2 m studnia nr 2-72,10 m. Obudowy zaprojektowano jako szczelne podziemne komory z kręgów betonowych o średnicy Ø1500mm, przykryte prefabrykowaną płytą żelbetową DN1200. Komory zamykane szczelnie włazem stalowym Ø600mm, zamknięcie zabezpieczone wewnętrznym zamkiem patentowym.
Obudowy studni wyposażone w:
- głowicę stalową ocynkowaną,
- wywietrzak z filtrem ocynkowanym,
- zasuwa z napędem elektrycznym,
- rurociągi technologiczne wodociągowe ze stali nierdzewnej,
- pompy,
- okablowanie elektryczne pompy głębinowej,
- wyłącznik hermetyczny pompy głębinowej,
- falowniki pomp,
- czujnik zabezpieczenia przed sucho biegiem,
- czujnik poziomu wody,
- czujnik ciśnienia wody,
- hermetyczne oprawy oświetleniowe,
- gniazdo elektryczne bezpiecznego 48V,
- napęd elektryczny zasuwy [N – około 150W],
- przepływomierz,
- czujnik alarmowy sygnalizacji otwarcia włazu do obudowy studni.

Do pompowania wody z otworów studziennych zaprojektowano zatapialne pompy głębinowe z falownikami o parametrach: wydajność nominalna Q=50 m³/h, wysokość tłoczenia – 40m H2O, moc każdego silnika przystosowanego do współpracy z „falownikiem” nie powinna być wyższa niż– 9,2 kW. Rzędna zawieszenia pompy w studni nr 1 – 84,00. Rzędna zawieszenia pompy w studni nr 2 – 63,00. Instalację tłoczną od pomp do głowic studziennych przewidziano z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach kołnierzowych Dn 80mm. Dalej – od głowicy do budynku SUW rurociągami, stalowym DN 800mm i PE – 100 RC, PN10 SDR17 o średnicy 160mm.
• budowę podziemnej instalacji wodociągowej, inst. zasilającą w energię elektryczna oraz kablowa inst. sterownicza. Kable sterownicze oraz elektryczne prowadzone wzdłuż podziemnej instalacji wodociągowej.
• wykonanie automatyki sterującej praca SUW oraz wizualizacji w systemie ,,Scada” z dostosowaniem do istniejącego systemu automatyki sterującej, jak również wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu SUW i nowych studni. Aparatura kontrolna i pomiarowa automatyka powinna obejmować obie linie technologiczne projektowaną oraz istniejącą. Automatyka powinna być wykonana zgodnie ,,Wytycznymi do wykonania projektu aparatury kontrolnej i pomiarowej automatyki dla rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie” stanowiącymi Załącznik nr 11 do SWZ.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania automatyki powinien przedstawić Zamawiającemu projekt do akceptacji.


Uwaga!
Materiały z rozbiórki stanowić będą własność Zamawiającego.
Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
techniczna, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

3. Równoważność:
Tam, gdzie w SWZ wraz z załącznikami, użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, źródła, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń odnoszących się
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę/ pozwoleniem wodno-prawnym oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji (Gw) - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości robót minimum 2.000.000,00 zł brutto każda.
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności pełniące funkcję Kierownika budowy
- jedna osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi
- jedna osoba pełniąca funkcje kierownika robót mająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- jedna osoba pełniąca funkcje kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby które przed wejściem w życie ustawy PB uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12 a ustawy PB, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PB, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w w/w ustawie. Każda z ww. osób powinna posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami oraz doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót w zakresie budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden dokument w formie załącznika
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden dokument w formie załącznika.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)
6) kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 55.000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą" Nr FED.271.11.2022.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia, płatna w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w SST, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
h) braku materiałów koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, który wynika z ogólnoświatowego załamania się łańcuch dostaw logistycznych i produkcji materiałów.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego
z okoliczności wymienionych w literach a) - h), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,
b) w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,
6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.