eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sarzyna › Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli ZarczyckiejOgłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W NOWEJ SARZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520828512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 24 11 507

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kultura.sarzyna@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.nowasarzyna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94a42b77-123f-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej - RPO WP 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
http://epuap.gov.pl/wps/portal
e-mail: kultura.sarzyna@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu, który jest dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej: kultura.sarzyna@gmail.com
2.Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
2) drogą elektroniczną na adres: kultura.sarzyna@gmail.com, z wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt. 13.2 ppkt 1 SWZ.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5.Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Natomiast warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
6.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
7.W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
8.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
9.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
2) Mozilla Firefox od wersji 15;
3) Google Chrome od wersji 20;
4) Microsoft Edge.
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.Zasady składania oferty zamieszczono w rozdziale 18 SWZ.
12.Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
13. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 28.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zawarta jest w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1882166,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 4.4 Kultura.
Zakres robot obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku filii Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej zlokalizowanego na działce nr ewid 11842. Od strony południowej budynku zaprojektowano rozbudowę budynku o dodatkowe pomieszczenie tj. magazyn rekwizytów o pow. zabudowy 25,48 m2. Natomiast od strony zachodniej do powyższego budynku zaprojektowano dobudowę tj. wykonanie zadaszenia istniejącego tarasu. Elementy konstrukcyjne zadaszenia tarasu wykonane zostaną ze stalowych elementów i profili zamkniętych zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie. Pokrycie dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej powlekanej. Zakres zadania obejmuje również budowę 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. W ramach projektu przewidziano wykonanie robót budowlano-remontowych na istniejącej części budynku (m.in. wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzenie otworów, wymiana okładzin posadzek z płytek, wykonanie stropu podwieszanego kasetonowego). W zakresie instalacji sanitarnych ujęto wymianę kotła CO wraz z osprzętem, wymianę instalacji CO w dwóch obiegach, technologię przygotowania CWU oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i doprowadzenie wody do celów p.poż do projektowanego hydrantu. W zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać instalację oświetlenia wewnątrz obiektu: ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji logicznych jak również oświetlenia zewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej i odgromowej. W ramach projektu należy również dostarczyć i zamontować oświetlenie sceny, wyposażenie i nagłośnienie sali widowiskowej, projektor oraz ekran multimedialny.
2.Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
3.Zakres prac obejmuje także roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej oraz przepisy prawa.
4.Zakres zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) roboty przygotowawcze i pomiarowe
4) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
5) wykonanie robót budowlanych,
6) uporządkowanie terenu budowy,
7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
5.Inne obowiązki i koszty Wykonawcy
Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także:
1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza),
2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
3) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych,
4) utylizacja odpadów,
5) opracowanie kosztorysu powykonawczego,
6) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania.
6.Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
7.Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
8.Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
9.Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie do 7 dni od opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu w wyżej określonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
10.Rozwiązania równoważne
Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne sa przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w przedmiarze robót/dokumentacji projektowej pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
L.p./Produkt,Opis równoważności
1./Impregnat Fotos M-4 (Fobos M-4)/Impregnat ognioochronny i bioochronny stosowany do drewna i materiałów drewnopochodnych o grubości co najmniej 12 mm, stosowany wewnątrz obiektów
2./Kotwa wklejana HILTI HVU/Kotwa chemiczna do stosowania w betonie
3./Przewody systemu Kan-Therm Steel/Stalowy system instalacyjny przeznaczony dla wewnętrznych ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych, składający się z rur i złączek wykonanych ze stali węglowej, pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku
4./Otulina ThermaPur035/Otulina wykonana z poliuretanu z przeznaczeniem do izolacji termicznej sieci cieplnej, rurociągów i połączeń centralnego ogrzewania, spełniająca wymagania dotyczące odporności pożarowej, o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,035 W/mK
5./Masa ogniotrwała FireSTOP 400 firmy Essve Poland/Ognioodporna masa akrylowa uszczelniająca do zastosowania w przepustach rur z tworzyw sztucznych, spełniająca wymogi klasy p.poż., masa posiadająca właściwości pęcznienia pod wpływem ciepła

11.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).
12.Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na niewielki zakres prac objętych zamówieniem. Podział zamówienia na części został wprowadzony przez ustawodawcę w celu zwiększenia udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych oraz zwiększenia konkurencyjności. Zdaniem Zamawiającego zakres niniejszego zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności jego dalszego rozdrabniania. Dokonanie jego podziału jest zatem niecelowe. Podział zamówienia na części mógłby przynieść odmienne od zamierzonych przez ustawodawcę skutki dla konkurencyjności postępowania i racjonalności dokonywanych wydatków, ponieważ, jeśli zamówienie zostałoby zbyt rozdrobnione, to mogłoby przestać być atrakcyjne także dla MŚP.
Ponadto przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co wiąże się z przestrzeganiem terminów zawartych w umowie o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim. Natomiast potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić terminowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

44523200-4 - Mocowania

44212300-2 - Konstrukcje i ich części

44212500-4 - Kątowniki i profile

42141410-6 - Wciągarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1)Cena – (C) – waga 60%,
2)Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G) – waga 40%.
2.Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1)Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) ×60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C of. min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of. bad – cena oferty badanej.

2)W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.
3.Zasady oceny za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.
1)Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” zostaną obliczone w następujący sposób:

Okres gwarancji - Punktacja
36 miesięcy - 0 pkt
od 37 miesięcy do 42 miesięcy- 5 pkt
od 43 miesięcy do 48 miesięcy - 10 pkt
od 49 miesięcy do 54 miesięcy - 20 pkt
od 55 miesięcy do 59 miesięcy - 30 pkt
60 miesięcy - 40 pkt

2)Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C ppkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3)Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. Wykonawcy oferują długość gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy)
4)W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
5)W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.
6)Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń 60 miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

4.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px=Cx+Gx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Gx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”
5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji, o której mowa w pkt. 9.2.1 ppkt. 4. SWZ
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 350 000 zł.
4.Zdolności technicznej lub zawodowej.
1) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty o wartości nie mniejszej niż: 1 500 000 zł brutto lub co najmniej dwóch robót o wartości nie mniejszej niż: 750 000 zł brutto każda, polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu użyteczności publicznej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg załącznika nr 6 do SIWZ).
2) dysponuje lub będzie dysponował:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ),
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ);
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ)
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania- wg załącznika nr 2 do SWZ.
2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SWZ.
2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ);
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

UWAGA!
1) Wykonawca w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) powinien wyraźnie określić zakres wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) dotyczy:
a) robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 3 i 4, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18.10 SWZ, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Nadsański Bank Spółdzielczy
nr konta 58 9430 0006 1006 3709 2000 0001
z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”.
5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.
6.Dokumenty wniesione w jednej z form wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2-4 muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7.Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.
8.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
9.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 15 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 SWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie.
4.W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5.Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
7.Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostęp u do oryginału.
8.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 5 SWZ (w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7 SWZ). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 9.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 8.2 SWZ.
10.Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
11.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień § 16 projektu umowy.
2.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
3) zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę, nie wpływająca na termin wykonania umowy.
3.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych w § 16 ust. 2 projektu umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.
5.Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności wprowadzenia zmian.
6.Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.
8.Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, dostępnym na stronie prowadzonego postepowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.