eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklany › Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż. Część 1: modernizacja instalacji gazowej, c.o. oraz kotłowniOgłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.
Część 1: modernizacja instalacji gazowej, c.o. oraz kotłowni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerklany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276259008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 85

1.5.2.) Miejscowość: Świerklany

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-266

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324327521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swierklany.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.
Część 1: modernizacja instalacji gazowej, c.o. oraz kotłowni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99d52a6a-0f14-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015412/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont instalacji c.o. w OSP Świerklany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/15672/wiadomosc/641506/przebudowa_budynku_gminnego_osrodka_kultury_oraz_dostosowanie_bu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 15.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
15.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
15.1.2. ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
15.1.3. poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
15.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal Regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
15.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
15.5. Maksymalny rozmiar pojedynczego zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
15.6. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać również na stronie głównej miniPortalu, w zakładce „Postępowania”.
15.7. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.
15.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia ich przekazania na ePUAP.
15.9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
15.9.1. w celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji sugeruje się, aby Wykonawcy kierowali korespondencję do Zamawiającego na adres przetargi@swierklany.pl
15.9.2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wezwania, zawiadomienia i informacje na adres e-mail Wykonawcy, wskazany przez niego w Formularzu Oferty.
Uwaga:
Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej przez niego w Formularzu Oferty, gdyż korespondencja od Zamawiającego może trafić do folderu SPAM.
15.9.3. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się może również za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. W takim przypadku dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
15.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
15.10.1 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452),
15.10.2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 28.13. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. 28.13. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji c.o. oraz kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach.
4.3. Zakres prac objętych zamówieniem:
4.3.1. remont istniejącej kotłowni gazowej:
 wykonanie nowej instalacji gazowej zasilającej nowoprojektowane kotły,
 wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni,
 montaż urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu,
 montaż dwóch nowych kotłów gazowych kondensacyjnych,
 wykonanie wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin,
 montaż podgrzewacza ciepłej wody,
 wykonanie innych niezbędnych robót związanych z remontem kotłowni,
4.3.2. remont instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku:
 wykonanie nowej instalacji wodnej, pompowej, dwururowej, pięciobiegowej,
 montaż grzejników stalowych płytowych i łazienkowych z zaworem termostatycznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozszerzona gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres do dnia zawarcia umowy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7 i 8 SWZ,
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
b) zdolności zawodowej (doświadczenia).
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, że Wykonawca wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania (każde z zadań winno zostać zrealizowane na podstawie odrębnej Umowy) polegające na:
Budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 150.000 zł. brutto każde.
Uwaga:
1) Potwierdzenie powyższego nastąpi w Wykazie wykonanych robót budowlanych (Załączniku nr 6 do SWZ) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2) Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
3) Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
4) W przypadku wskazania kwoty w walucie innej niż polska (PLN), Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy o jej wykonanie.
5) Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału, jeśli Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu sumę wartości zadań referencyjnych.
6) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej (doświadczenia) dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony:
 przez Wykonawcę samodzielnie, lub:
 przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie: samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie,
 w przypadku zadań referencyjnych wykonanych przez konsorcjum firm, warunek zdolności zawodowej spełnia wyłącznie ten członek tegoż konsorcjum, który zrealizował w przeszłości wymagany w pkt. 6.1.2. lit. b) SWZ zakres robót. Oznacza to, że Wykonawca nie może polegać do celów wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia na realizacji świadczeń przez innych członków konsorcjum, w których realizacji on sam faktycznie i konkretnie nie brał udziału.
6.2. Poleganie na zasobach innych podmiotów, zgodnie z Odziałem 3 Pzp:
6.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2. lit. b) SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności zawodowej (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.2.2. Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.2.3. Wykonawca, który polega na zdolności zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp jest umocowana do jego reprezentowania.
6.2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe (doświadczenie) pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2., a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (pkt 7 i 8 SWZ).
6.2.5. Jeżeli zdolności zawodowe (doświadczenie) podmiotu udostępniającego nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
9.1.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 7 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
9.1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 6 do SWZ)
9.1.3. dowodów określających, czy te roboty budowlane wykazane w załączniku nr 6 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
9.1.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.5. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) wykluczy:
7.5.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w pkt. 7.5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na okres co najmniej równoważny okresowi związania ofertą.
17.2. Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert.
17.3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
17.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn.:
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż. Część 1: modernizacja instalacji gazowej, c.o. oraz kotłowni.
17.3.2. gwarancjach bankowych,
17.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli do upływu terminu składania ofert przelew zostanie zrealizowany i kwota wadium zostanie uznana na wskazanym w pkt. 17.3.1. rachunku bankowym Zamawiającego.
17.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,:
 przekazać Zamawiającemu na adres e-mail przetargi@swierklany.pl w terminie określonym w pkt. 19.3. SWZ, bądź:
 złożyć w zaszyfrowanym pliku wraz z ofertą.
Uwaga:
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadium (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź e-poręczenia) opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy.
17.6. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej:
17.6.1. gwarancja lub poręczenie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą, wskazanym w pkt. 18.3. SWZ,
17.6.2. z treści dokumentu gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 98 ust. 6 Pzp,
17.6.3. wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), w treści tego dokumentu winni zostać wymienieni wszyscy wykonawcy tworzący konsorcjum.
17.7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej nie może zawierać:
17.7.1. postanowień warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta/poręczyciela od:
a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
b) dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego (beneficjenta),
c) przedstawienia oryginału gwarancji/poręczenia wraz z żądaniem zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
17.7.2. klauzuli identyfikującej, tzn. wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza.
17.8. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 Pzp.
17.9. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
17.10. Beneficjentem wniesionego wadium jest: Gmina Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.18. Oferta wspólna składana w rozumieniu art. 58 Pzp przez dwóch lub więcej Wykonawców:
16.18.1. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty Umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
16.18.2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika,
d) czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony.
16.18.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez mocodawcę/mocodawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.
16.18.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
16.18.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp (wg załącznika nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Powyższe oznacza iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który ten warunek spełnia.
16.18.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
16.18.7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia kopii Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
16.18.8. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:
a) podmioty składające ofertę wspólną,
b) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia,
c) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
d) oznaczenie czasu trwania Umowy,
e) oświadczenie, że Lider Konsorcjum jest jedynym podmiotem, na którego wystawiane będą faktury podwykonawców. Zamawiający nie będzie honorował rozwiązań polegających na wystawianiu faktur przez podwykonawców na rzecz członka konsorcjum.
16.18.9. Umowa konsorcjum nie może być umowa przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
16.18.10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną, i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 16.18.1.÷16.18.7.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku zmiany:
1) wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 13 umowy.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania lub zmiany sposobu wykonania świadczenia w przypadku:
1) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiOR oraz placu budowy o ponad określone dni w § 4. ust. 1 pkt 1 umowy, o czasokres tego opóźnienia,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,
3) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
4) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych,
5) konieczności wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 Pzp,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron Umowy lub sposób jej wykonania,
7) konieczności zagwarantowania zgodności Umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa,
8) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót w wyniku zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji udzielonego zamówienia,
9) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówień dodatkowych),
10) działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (wojny, strajki, zamieszki, siły przyrody (np. huragan, powódź, pożar), okoliczności nadzwyczajne z zakresu sytuacji gospodarczej, decyzje władz publicznych, etc. W razie wystąpienia siły wyższej strony Umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych wskutek działania siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy:
11) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidzianych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,
12) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy.
3. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy.
4. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców zgodnie z § 15 ust. 27 i ust. 31 umowy.
16.13. W terminie składania ofert określonym w pkt. 19.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
16.13.1. Formularz Oferty
16.13.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp jest umocowana do jego reprezentowania.
16.13.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu
16.13.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
16.13.5. oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp
16.13.6. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp
16.13.7. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp
16.13.9. zobowiązanie podmiotu trzeciego w trybie art. 118 ust. 3 Pzp
16.13.10. kosztorysy ofertowe uproszczone:
a) roboty instalacyjne,
b) roboty remontowe w pomieszczeniu kotłowni.
7.5. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) wykluczy:
7.5.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w pkt. 7.5.;
7.5.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022 poz. 596 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w pkt. 7.5.;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.