eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej Gminy Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 105

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 858 00 88

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 858 00 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgkim.samorzad.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.mszczonow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim_mszczonow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-656c2999-f5f6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027949/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225485/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/OOM/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 532335,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa (oleju napędowego i benzyny) na stacjach paliw Wykonawcy dla potrzeb działalności Zamawiającego.
1.2 Szacunkowa ilość zakupu paliw w okresie trwania umowy wynosi:
1) Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 5 000 litrów
2) Olej Napędowy – ok. 64 000 litrów
3) Olej Napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - ok. 1 000 litrów.
1.3 Planowane ilości zakupu są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie deklaruje, że zmniejszenie ilości paliwa objętego przedmiotem umowy nie nastąpi o więcej niż 50% pierwotnego zakresu zamówienia.
1.4 Zakup paliw będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego i odbywał się będzie na Stacji Paliw Wykonawcy bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub kanistrów Zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych:
− każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, numeru rejestracyjnego pojazdu lub nazwy sprzętu, wartości i ilości zakupionych produktów. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
− poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.
− załącznik do faktury stanowiący jej integralną część musi zawierać wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe.
1.5 Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.
1.6 Płatność za zakup paliwa odbywa się kartą paliwową Zamawiającego, która musi być zabezpieczona kodem.
1.7 Zamawiający otrzyma od Wykonawcy bez dodatkowych opłat 17 szt. kart paliwowych na okaziciela w tym 1 sztuki kart paliwowych wystawionych na samochód zamawiającego.
1.8 Wymagania techniczne:
− Wykonawca musi dysponować minimum 1 stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość mierzona po drogach publicznych). Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
− Stacje paliw muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(t Dz. U. z 2017r., poz. 282.).
− Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r., Dz.U. z 2020r., poz.727 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
− Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym badania jakościowe paliwa wraz z potwierdzeniem, że produkty odpowiadają określonym normom jakościowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 556556,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 556556,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 556556,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5831023182

7.3.3) Ulica: Elbląska 135

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-718

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 556556,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.