eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu ITOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27d40334-06bf-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.: ,,Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją” dofinansowanego z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253772

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.8.2023.FZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122834,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia dla Części I i II:
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Miasto Wągrowiec
Powiat Wągrowiecki
Województwo Wielkopolskie
Zakres dostaw
Część I pn.: ,,Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec, w tym 2 szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 30487,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia dla Części I i II:
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Miasto Wągrowiec
Powiat Wągrowiecki
Województwo Wielkopolskie
Część II pn.: ,,Zakup sprzętu IT”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Serwera – 1 szt.;
2) Macierzy – 1 szt.;
3) Skanera – urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.;
4) Skanera – 1 szt.;
5) Drukarki etykiet – 2 szt.;
6) Czytników kodów kreskowych – 2 szt.
Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30214000-2 - Stacje robocze

38520000-6 - Skanery

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 92347,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29939,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40159,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29939,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MADKOM Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5862272756

7.3.3) Ulica: Aleja Zwycięstwa 96/98

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-451

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29939,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110303,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110303,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110303,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AT Computers S.C. Jakun Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AT Computers Plus Bartłomiej Mroczkowski, Partner: AT Computers Jakub Mroczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773250961

7.3.3) Ulica: ul. Kostrzewskiego 16

7.3.4) Miejscowość: Pobiedziska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-010

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110303,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.