eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Remont dachu na budynku Muzeum Ziemi WronieckiejOgłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dachu na budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WRONIECKI OŚRODEK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570224353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 59

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wokwronki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wokwronki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wokwronki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa Instytucja Kultury Miasta i Gminy Wronki - Wroniecki Ośrodek Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu na budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-402efa55-0152-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249250/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOK.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach, wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, polegający na wymianie pokrycia dachu ze starej dachówki karpiówki na nową ceramiczną dachówkę karpiówkę układaną w koronkę, w kolorze ceglastym naturalnym, wymianie uszkodzonych I zawilgoconych elementów konstrukcji dachu, impregnacji konstrukcji dachu, wymianie orynnowania, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, wymianie stolarki okiennej na dachu, wykonaniu izolacji dachu wraz z zabudową konstrukcji dachu płytami gipsowo-kartonowymi oraz niezbędnych robotach rozbiórkowych i remontowych.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Roboty budowlane będą prowadzone na zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.