eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach" - 2Ogłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach” - 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zzm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach” - 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97de0d2b-06a0-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00087247/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie trzech Stawów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253293

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZI.261.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach” - 2
2. Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, przy Placu Wyzwolenia 21a. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działce nr: 11/1, obręb 0002, Dz. Bogucice – Zawodzie, karta mapy 51, własność: Miasto Katowice
3. Zakłada się: - wykonanie prefabrykowanej ścianki do tenisa ziemnego wraz z piłkochwytem, - montaż elementów mebli miejskich (ławki, kosz na odpadki, stojak rowerowy), - modernizację nawierzchni kortów. Sieci uzbrojenia – bez zmian. Czynne sieci uzbrojenia technicznego nie kolidują z prowadzonymi pracami.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: Powierzchnia terenu objętego wnioskiem - 720 m2; Powierzchnia modernizowanej nawierzchni - 215 m2.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 10 do SWZ zawierający projekt, w tym: 1) Przedmiar robót ogólnobudowlanych, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Uzasadnienie prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r.
poz. 1710 z późn. zm.), tj. „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”
Kwota brutto jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 193.050,00 PLN.

2. Uzasadnienie faktyczne
1) W postępowaniu ofertę złożyła Firma Baugart Sp. z o.o. 44-190 Knurów ul. Floriana 7
Cena brutto w złożonej ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia – 287.884,72 PLN
2) Złożona w postępowaniu oferta znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.