eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łącko › Dostawa oleju napędowegoOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491936095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_zgk@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lacko.pl/zgk.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9d2bc2b-0516-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9d2bc2b-0516-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062880/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251629

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGK.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95073,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę oleju napędowego w temperaturze 15° C.
Miejsce dostawy: Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755.
Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiorniku Zamawiającego.
Jednorazowo Zamawiający przewiduje dostawy w przedziale 1000 -1500 l.
Szacowana ilość dostaw oleju napędowego o okresie realizacji zamówienia wynosi 20 000 litrów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia w okresie objętym umową.
Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości potwierdzające osiągnięcie parametrów technicznych określonych poniżej. Nie załączenie świadectwa jakości do dokumentu wydania oleju napędowego może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju przez Zamawiającego oraz uregulowania należności.
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 dla oleju napędowego ON.
Olej napędowy winien spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).
Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości netto. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę do miejsca dostawy transportem wyposażonym w urządzenia pomiarowe, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, po telefonicznym lub mailowym dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upoważnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączone do każdej dostawy.
Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami na rodzaj paliwa objęty przedmiotem zamówienia.

Olej napędowy w temperaturze 15°C powinien posiadać następujące parametry:
- gęstość maks. 845 kg/m³
- temperatura zapłonu min. 56°C
- zawartość siarki nie więcej niż 10,0 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116940,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119826,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116940,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROJET SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142428908

7.3.4) Miejscowość: Kieszek 52

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116940,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.