eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie OpocznoOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej
w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromiejska 6

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44/ 78 60 137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia21@um.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-138a01e1-f943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej
w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-138a01e1-f943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019357/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229062

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa drogi do cmentarza
przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie
Opoczno.
5.2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2) Wykonanie robót ziemnych,
3) Wykonanie wycinki drzew i krzaków,
4) Wykonanie odwodnienia,
5) Wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy,
6) Wykonanie konstrukcji zatok postojowych,
7) Wykonanie konstrukcji chodników i zjazdów,
8) Wykonanie elementów ulic,
9) Wykonanie robót wykończeniowych,
10) Wykonanie kanału technologicznego,
11) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
12) Wykonanie rozbudowy oświetlenia,
13) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
14) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,
15) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.


5.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja
projektowa, na którą składają się:
1) projekt budowlany - Załącznik nr 1 do SWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 2 do SWZ,
3) przedmiary robót - pomocniczo - Załącznik nr 3 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3950000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7848750,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3950000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7680003862

7.3.3) Ulica: Krótka 1

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ale jeszcze adresy podwykonawców i zakres na tym etapie nie jest jeszcze znany.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3950000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.