eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這toryja › Stworzenie warunk闚 do prawid這wego funkcjonowania dzieci i m這dzie篡 poprzez modernizacje budynku Domu Dziecka w WojcieszowieOg這szenie z dnia 2022-08-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Stworzenie warunk闚 do prawid這wego funkcjonowania dzieci i m這dzie篡 poprzez modernizacje budynku Domu Dziecka w Wojcieszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Z這toryjski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647245

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pl. Niepodleg這軼i 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這toryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: 768786940

1.5.8.) Numer faksu: 768786955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-zlotoryja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiat-zlotoryja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Stworzenie warunk闚 do prawid這wego funkcjonowania dzieci i m這dzie篡 poprzez modernizacje budynku Domu Dziecka w Wojcieszowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cb573ae8-1184-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00286063

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00010619/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Stworzenie warunk闚 do prawid這wego funkcjonowania dzieci i m這dzie篡 poprzez modernizacj budynku Domu Dziecka w Wojcieszowie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://powiat-zlotoryja.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
https://powiat-zlotoryja.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj:
- poprzez Platform, dost瘼n pod adresem: https://powiat-zlotoryja.ezamawiajacy.pl
3. Rejestracja na Platformie, w tym z這瞠nie oferty w formie elektronicznej, wymaga rejestracji Wykonawcy na tej platformie.
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy:
1) Og鏊ne zasady korzystania z Platformy:
- zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Z這toryjskeigo: https://powiat-zlotoryja.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Sk豉danie oferty w formie elektronicznej:
- forma elektroniczna
- posta elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym
5. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
- Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4 Linux, lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, Najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalna wersja to 10.0;
- W陰czona us逝ga JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie pdf.
6. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przes豉nych danych tj.plik闚 o wielko軼i do 100 MB w txt, rtf, pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, zip, 7z, XAdES,

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Z這toryjski z siedzib w Z這toryi, Pl. Niepodleg這軼i 8, 59-500 Z這toryja tel. 76 8786 930,
2) W sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi osobowymi prosz kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Z這toryi, Pl. Niepodleg這軼i 8, 59-500 Z這toryja, email: iod@powiat-zlotoryja.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia post瘼owania i udzieleniu zam闚ienia, prowadzeniu dokumentacji ksi璕owo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszcze lub obron przed roszczeniami.
4) Podstaw przetwarzania danych osobowych jest:
a) Ustawa z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. prawo Zam闚ie Publicznych.
b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
d) Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorc闚: Podmioty upowa積ione na podstawie zawartych um闚 powierzenia oraz uprawnione na mocy obowi您uj帷ych przepis闚 prawa. W szczeg鏊no軼i osoby lub podmioty, kt鏎ym zostanie udost瘼niona dokumentacja post瘼owania; Zasada Jawno軼i ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyj徠kiem danych o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczeg鏊na kategoria danych),
6) Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres niezb璠ny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikaj帷y z przepis闚 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) Prawo 膨dania dost瘼u do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowi您ku, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowane 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu).
b) Prawo 膨dania sprostowania danych ( wykonanie tego obowi您ku nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚).
c) Prawo usuni璚ia danych w przypadku gdy dane osobowe nie s ju niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych zosta造 zebrane lub w inny spos鏏 przetwarzane.
d) Prawo 膨dania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowi您ku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego).
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz璠u Ochrony danych Osobowych ul. Stawki2, 00-913 Warszawa
9) Pani/Pana dane osobowe nie b璠 poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r闚nie profilowaniu.
10) Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟tw trzecich.
Pe軟a tre嗆 klauzuli zawarta jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.272.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie 7 pokoi 2-osobowych dla wychowank闚 Domu Dziecka w Wojcieszowie, wraz z w瞛豉mi sanitarnymi, pokojami do terapii i wypoczynku oraz zagospodarowaniem terenu zielonego na miejsce wypoczynku i uprawiania sportu.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45215215-7 - Roboty budowlane wzakresie dom闚 dziecka

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (K) – waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
A. Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej:
- jedn robot budowlan w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku
B. Zamawiaj帷y uzna, i Wykonawca spe軟ia powy窺zy warunek je瞠li dysponuje co najmniej:
- jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im uprawnienia, wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.
Zamawiaj帷y uzna, i Wykonawca r闚nie spe軟ia powy窺zy warunek je郵i wyka瞠, i dysponuje osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami obj皻ymi przedmiotem post瘼owania tj. uprawnieniami o szerszym zakresie lub wydanymi na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O鈍iadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu wst瘼nym sk豉danym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych - za陰cznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego, nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty – za陰cznik nr 3 do SWZ
2) Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) o鈍iadczenie, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Za陰cznik nr 2 do SWZ;
2) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (je瞠li dotyczy – wraz z o鈍iadczeniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ych mowa w pkt. 1));
3) dow鏚 wniesienia wadium (je瞠li dotyczy);
4) Wype軟iony formularz oferty – Za陰cznik nr 1 do SWZ
5) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1 Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2 W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
3 Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
4 W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane (o鈍iadczenie zawarte jest w Formularzu oferty za. Do SWZ).
5 W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
6 Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac je瞠li wyst徙i nast瘼uj帷e przes豉nki:
a) gdy wyst徙i niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒,
b) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu wykonania umowy b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Zamawiaj帷y,
c) gdy wyst徙i konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy, wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub r闚noleg貫 prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji,
d) je瞠li wyst徙i brak mo磧iwo軼i wykonania rob鏒 z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy,
e) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych bada lub ekspertyz, warunkuj帷ych wykonanie umowy, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w momencie zawarcia niniejszej umowy,
f) gdy wyst徙i op騧nienia w wydaniu decyzji, zezwole, uzgodnie, itp. Do wydania kt鏎ych w豉軼iwe organy s zobowi您ane na mocy przepis闚 prawa, je瞠li op騧nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kt鏎ym w/w decyzje powinny zosta wydane oraz nie s one nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Wykonawca,
g) gdy wyst徙i istotne wady dokumentacji projektowej, kt鏎ych usuni璚ie wstrzymuje wykonanie rob鏒,
h) gdy wyst徙i okoliczno軼i, kt鏎ych strony nie mog造 przewidzie w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i, kt鏎e uniemo磧iwiaj wykonanie przedmiotu umowy,
i) wyst徙ienia si造 wy窺zej,
j) gdy wyst徙i konieczno嗆 zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒, obj皻ej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych ni wskazane w dokumentacji projektowej,
k) gdy wyst徙i konieczno嗆 realizacji rob鏒 wynikaj帷ych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst瘼stwo od projektu budowlanego.
l) gdy wyst徙i brak na rynku dost瘼nych materia堯w lub urz康ze, oferowanych w ofercie Wykonawcy, kt鏎e mog by zast徙ione innymi materia豉mi lub urz康zeniami spe軟iaj帷ymi wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w dokumentacji post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
) gdy nast徙i zmiana ustawowej stawki podatku od towar闚 i us逝g na przedmiot umowy. W takim przypadku cena brutto okre郵ona w umowie za okresy realizacji umowy przypadaj帷e po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki spos鏏, aby cena netto pozosta豉 niezmieniona;
m) z powodu zaistnienia omy趾i pisarskiej lub rachunkowej,
n) je瞠li og這szony w dniu 20.03.2020r. stan epidemii uniemo磧iwi realizacj umowy strony mog zawrze stosowny aneks.
4. ZAMAWIAJ。Y MA PRAWO OGRANICZY ZAKRES ROB紘 OBJ邛YCH ZAM紟IENIEM. O ograniczeniu zakresu rob鏒 Zamawiaj帷y pisemnie powiadomi Wykonawc.
W przypadku ograniczenia zakresu rob鏒 wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto嗆 niewykonanych rob鏒. Warto嗆 ta b璠zie ustalana wed逝g kosztorysu uzgodnionego przez Strony. Warto嗆 ograniczonego zakresu rob鏒 nie mo瞠 by wy窺za ni 20% wynagrodzenia umownego, o kt鏎ym mowa w umowie.
5. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania umowy albo zmiany zakresu rob鏒 wykonywanych przez Podwykonawc.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-17 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Sk陰danie ofert nasdt瘼uje za po鈔ednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem internetowym: https://powiat-zlotoryja.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-15

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.