eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Modernizacja nawierzchni boiska i placów zabaw (2)Ogłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni boiska i placów zabaw (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni boiska i placów zabaw (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef00683-f3a4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025488/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie, placu zabaw w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza oraz boiska na ul. Komuny Paryskiej/Wyrzyskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223423/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.322.24.22.EB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Park na Wyspie – Zadanie I
Remont nawierzchni obejmuje m.in. usunięcie wybranych fragmentów warstwy wykończeniowej i podbudowy, wykonanie miejscowych napraw ubytków i wykonanie warstwy wykończeniowej EPDM.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglasto-czerwonym, jednolitym na całej remontowanej powierzchni.

2. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na:
− robotach związanych z przygotowaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych (rozbiórki, demontaże, roboty ziemne),
− robotach związanych z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem nawierzchni sztucznej boiska sportowego lub placów zabaw zgodnie z przyjętą technologią,
− robotach związanych z pracami budowlanymi polegającymi na wykonaniu utwardzeń terenu,
− robotach związanych ze sprzątaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4. W trakcie realizacji wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.) - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

4.5.5.) Wartość części: 65310,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ul. Komuny Paryskiej/ Kapucyńska – Zadanie II
Remont nawierzchni obejmuje m.in. usunięcie istniejących zdegradowanych, luźnych fragmentów warstwy natryskowej oraz zasadniczej, uzupełnienie ubytków warstwą SBR oraz ułożenie sztucznej trawy i obsypanie piaskiem kwarcowym.

Wymagania sztucznej trawy zgodnie z załączoną opinią techniczną.

Zamawiający dopuszcza trawę produkowaną metodą tuftowania. Jej minimalne parametry muszą spełniać wymagania zawarte w opinii technicznej dot. trawy tkanej.

Zgodnie z uwagami końcowymi opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego, wszelkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać deklaracje zgodności, atest PZH, certyfikaty pozwalające na dopuszczenie do stosowania w budownictwie i należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu

2. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na:
− robotach związanych z przygotowaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych (rozbiórki, demontaże, roboty ziemne),
− robotach związanych z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem nawierzchni sztucznej boiska sportowego lub placów zabaw zgodnie z przyjętą technologią,
− robotach związanych z pracami budowlanymi polegającymi na wykonaniu utwardzeń terenu,
− robotach związanych ze sprzątaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4. W trakcie realizacji wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.) - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

4.5.5.) Wartość części: 191268,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ul. Salezjańska/ Mickiewicza – Zadanie III
Remont nawierzchni placu zabaw dla dzieci młodszych obejmuje wymianę istniejących płytek poliuretanowych na nowe o HIC 1,5.

2. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na:
− robotach związanych z przygotowaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych (rozbiórki, demontaże, roboty ziemne),
− robotach związanych z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem nawierzchni sztucznej boiska sportowego lub placów zabaw zgodnie z przyjętą technologią,
− robotach związanych z pracami budowlanymi polegającymi na wykonaniu utwardzeń terenu,
− robotach związanych ze sprzątaniem miejsca prowadzonych robót budowlanych.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4. W trakcie realizacji wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.) - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

4.5.5.) Wartość części: 84152 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyżej wymienionym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.