eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › "Dostawa posypywarki i pługa odśnieżnego"Ogłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa posypywarki i pługa odśnieżnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200662077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska 84

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 – 567 57 32, 87 – 566 78 55

1.5.8.) Numer faksu: 87 – 565 99 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.suwalki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-caaa890c-fae2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa posypywarki i pługa odśnieżnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caaa890c-fae2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056852/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa posypywarki i pługa odśnieżnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232992

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 213872,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki oraz pługa odśnieżnego.
2. Oferowane urządzenia muszą pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą zawierać prototypowych rozwiązań dostosowujących oferowane urządzenia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do montażu urządzeń na pojeździe, przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu. Szkolenie oraz dokumenty w języku polskim.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt oznacza to, że są one podane przykładowo i oznaczają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
7. Za materiały lub urządzenia równoważne Zamawiający uzna takie, które posiadają parametry jakościowe i użytkowe, co najmniej na poziomie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub lepsze.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, w Specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 do SWZ oraz w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144440-4 - Piaskarki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211683 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 217361,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211683 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAMASZ SP.ZO.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661592976

7.3.3) Ulica: Trawiasta 1

7.3.4) Miejscowość: Zabłudów

7.3.5) Kod pocztowy: 16-060

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211683,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.