eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w LipnieOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00284995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241699

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.372.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 414900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem zgodnie z
wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.
2. Szacowane ilości asortymentu przeznaczone do prania:
• bielizna szpitalna - 88000 kg
• odzież cywilna pacjentów - 2 000 kg
3. Zakres obejmuje świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej wraz z transportem polegających na:
1) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej i kolorowej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady,
pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, obszyć parawanów, firanek i zasłon,
2) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej
zielonej i niebieskiej, ubrań roboczych,
3) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami,
4) czyszczeniu chemicznym odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu,
5) dezynfekcji komorowej materacy, poduszek, kocy, kołder,
6) praniu wodnym z dezynfekcją mopów,
7) suszeniu,
8) maglowaniu,
9) prasowaniu,
10) sortowaniu,
11) automatycznym składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej,
12) automatycznym składaniu bielizny fasonowej,
13) pakowaniu,
14) odbiorze i dostawie oraz transporcie od i do Zamawiającego,
15) oznakowaniu bielizny fasonowej Zamawiającego w sposób umożliwiający automatyczne sortowanie na oddział, rodzaj i
pracownika oraz archiwizowanie danych o ilości prań,
16) naprawach krawieckich (m.in. przyszywanie guzików, zszywanie uszkodzonej odzieży i pościeli, wszywanie zamków
błyskawicznych, itp.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 98311200-8 - Usługi prowadzenia pralni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 688554,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 688554,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 688554,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140353224

7.3.3) Ulica: BOJANOWSKA 2B

7.3.4) Miejscowość: SIERPC

7.3.5) Kod pocztowy: 09-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 688554,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.