eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w LipnieOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w za kładce „Zgłoś problem".
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@szpitallipno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ w Rozdziale XVIII.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w SWZ w Rozdziale XVIII.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.372.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem zgodnie z
wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.
2. Szacowane ilości asortymentu przeznaczone do prania:
• bielizna szpitalna - 88000 kg
• odzież cywilna pacjentów - 2 000 kg
3. Zakres obejmuje świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji bielizny szpitalnej wraz z transportem polegających na:
1) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej i kolorowej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady,
pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, obszyć parawanów, firanek i zasłon,
2) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej
zielonej i niebieskiej, ubrań roboczych,
3) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami,
4) czyszczeniu chemicznym odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu,
5) dezynfekcji komorowej materacy, poduszek, kocy, kołder,
6) praniu wodnym z dezynfekcją mopów,
7) suszeniu,
8) maglowaniu,
9) prasowaniu,
10) sortowaniu,
11) automatycznym składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej,
12) automatycznym składaniu bielizny fasonowej,
13) pakowaniu,
14) odbiorze i dostawie oraz transporcie od i do Zamawiającego,
15) oznakowaniu bielizny fasonowej Zamawiającego w sposób umożliwiający automatyczne sortowanie na oddział, rodzaj i
pracownika oraz archiwizowanie danych o ilości prań,
16) naprawach krawieckich (m.in. przyszywanie guzików, zszywanie uszkodzonej odzieży i pościeli, wszywanie zamków
błyskawicznych, itp.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98311200-8 - Usługi prowadzenia pralni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamówienie zostanie wznowione w II kwartale 2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia dokumentu zawierającego szczegółowe dane
zaproponowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany
przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ);
2) opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o przeprowadzone kontrole,
potwierdzającą spełnianie wymogów aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz aktualnego Rozporządzenia
Ministra Gospodarki;
3) opinię sanitarną wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny dotyczącą środków transportu
Wykonawcy;
4) wykaz środków używanych w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie:
a) środków dezynfekcyjnych, stosowanych w pralni tj. do powierzchni oraz do rąk posiadających atest PZH lub innej uznanej
jednostki opiniującej i/lub badającej w kraju producenta;
b) środków piorąco-dezynfekujących, które Wykonawca będzie używał do wykonania usługi prania bielizny noworodkowej,
niemowlęcej i dziecięcej posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka;
c) stosowanych do prania i dezynfekcji środków piorąco-dezynfekujących posiadających wpis w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ);
2) opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o przeprowadzone kontrole,
potwierdzającą spełnianie wymogów aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz aktualnego Rozporządzenia
Ministra Gospodarki;
3) opinię sanitarną wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny dotyczącą środków transportu
Wykonawcy;
4) wykaz środków używanych w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie:
a) środków dezynfekcyjnych, stosowanych w pralni tj. do powierzchni oraz do rąk posiadających atest PZH lub innej uznanej
jednostki opiniującej i/lub badającej w kraju producenta;
b) środków piorąco-dezynfekujących, które Wykonawca będzie używał do wykonania usługi prania bielizny noworodkowej,
niemowlęcej i dziecięcej posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka;
c) stosowanych do prania i dezynfekcji środków piorąco-dezynfekujących posiadających wpis w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków
dowodowych lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Dział A
Rozdział V pkt 5 ppkt 5.2 i 5.3 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c110bb4-ffa2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.