eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo - zabawowych dla dzieci i młodzieżyOgłoszenie z dnia 2023-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo – zabawowych dla dzieci i młodzieży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KRAŚNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 84

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 825-15-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krasnik.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krasnik.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e70d4a0-fa20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo – zabawowych dla dzieci i młodzieży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e70d4a0-fa20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00284659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064869/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231427

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo – zabawowych dla dzieci i młodzieży” – dostawa dmuchanego wodnego placu zabaw i systemu treningowego oraz środków asekuracyjnych do pływania, do MOSiR w Kraśniku.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
1) szkolenie pracowników MOSiR Kraśnik w zakresie montażu i demontażu dmuchanego placu zabaw, obsługi systemu treningowego do prowadzenia zajęć sportowych w miejscu ustalonym przez Zamawiającego,
2) opracowanie projektu regulaminu korzystania z dmuchanego palcu zabaw.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37529100-3 - Zabawki nadmuchiwane

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219555,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219555,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219555,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Klubben Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532471466

7.3.3) Ulica: Toruńska

7.3.4) Miejscowość: Ciele, Białe Błota

7.3.5) Kod pocztowy: 86-005

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219555,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.