eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o."Ogłoszenie z dnia 2021-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.4.2.) Miejscowość: Ełk

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284595

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00278821/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. zbierania, transportu, przetwarzania, utylizacji odpadów medycznych (objętych przedmiotem zamówienia) wydanych przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje dostępną czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) posiadającą wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach określonych w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady medyczne o kodach 18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 08* i 18 01 82* były termicznie przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. zasady bliskości (art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach)” tj.:
1) w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego lub,
2) na obszarze innego województwa innego, w najbliżej położonej instalacji, gdy istniejące na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych lub,
2. w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. zbierania (jeśli dotyczy), przetwarzania, utylizacji odpadów medycznych (objętych przedmiotem zamówienia) wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). W zakresie transportu dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru BDO i nadania numeru rejestrowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje dostępną czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) posiadającą wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach określonych w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady medyczne o kodach 18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 08* i 18 01 82* były termicznie przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. zasady bliskości (art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach)” tj.:
1) w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego lub,
2) na obszarze innego województwa innego, w najbliżej położonej instalacji, gdy istniejące na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych lub,
2. w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. zbierania, transportu, przetwarzania, utylizacji odpadów medycznych (objętych przedmiotem zamówienia) wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).
2) Wykaz instalacji zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. zbierania (jeśli dotyczy), przetwarzania, utylizacji odpadów medycznych (objętych przedmiotem zamówienia) wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). W zakresie transportu dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru BDO i nadania numeru rejestrowego.
2) Wykaz instalacji zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale VII ust. 2 pkt 4) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BNP Paribas O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi – w zależności od przedmiotu prowadzonego postępowania - wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.