eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stąporków › Remont drogi gminnej Nr 386025 T Wielka Wieś - SmarkówOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej Nr 386025 T Wielka Wieś - Smarków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STĄPORKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

1.5.2.) Miejscowość: Stąporków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@staporkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staporkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej Nr 386025 T Wielka Wieś - Smarków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1acb5528-0f10-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026690/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont drogi gminnej nr 386025T Wielka Wieś - Smarków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@staporkow.pl
d) elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):
a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej.
b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.
c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: przetargi@staporkow.pl
d) Wszelkie dokumenty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Miejski w Stąporkowie przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków tel. (41) 374 11 22
2) W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków, bądź za pomocą adresu e-mail: iodo@staporkow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
• art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani danych osobowych. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pan/Pani prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
9) Podanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Pana/Pani Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na platformie zakupowej), ale nie będą profilowane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022/RS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej Nr 386025 T Wielka Wieś - Smarków”.
2. Stan istniejący: Droga posiada nawierzchnię bitumiczną.
3. Zakres zamówienia mieści się na działce o nr ewid. 466/2 obręb 0029 Smarków, jednostka ewidencyjna 260508_5 Stąporków-obszar wiejski.
4. Zadanie będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót do Starosty Koneckiego.
5. Projektowane rozwiązania – remont odcinka drogi o długości 1,345 km, szer. nawierzchni 4,6 – 5,0m.
6. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 1,345 km
b) mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,10 ha
c) mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości w-wy około 10 cm z transportem humusu na odkład (ścinka poboczy) – 2690 m2
d) rozebranie oraz ponowne wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz granitowej. Materiał z rozbiórki należy wykorzystać ponownie, uszkodzony materiał wymienić na nowy. Należy uwzględnić wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży betonowych – 145,00 m2
e) Rozebranie oraz ponowne ułożenie cieku wzdłuż drogi gminnej. Materiał z rozbiórki należy wykorzystać ponownie, uszkodzony materiał wymienić na nowy – 15,00 mb
f) Rozebranie oraz ponowne wykonanie zjazdów o nawierzchni betonowej. Należy uwzględnić wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży betonowych – 380,00 m2
g) Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubość średnia do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 6 725,00 m2
h) Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni pod warstwę wyrównawczą – 7 109,50 m2
i) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC 11S, grubość średnia 3 cm (zjazdy indywidualne 250 m2) - 7 109,50 m2
j) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną – 6 975,00 m2
k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm - 6 975,00 m2
l) Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, gr. 6 cm szerokości 1,0 m (dopuszcza się zmniejszenie szerokości w miejscach w których niemożliwe jest wykonanie pełnej szerokości) – 2 690,00 m2
m) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm – 775,00 m2
n) Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm – 672,50 m2
o) Regulacja wysokościowa kratek wpustowych – 5 szt.
p) Regulacja wysokościowa studni, zasów wodociągowych – 52 szt.
q) Odmulenie rowu – 250,00 mb
r) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 1 komplet

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:
Cena (C) - 60 pkt
Okres gwarancji (G) - 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku odnośnie zdolności Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
1.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli:
a) Dotyczącej Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 1 zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na wykonaniu robót budowlanych na obiektach drogowych za kwotę nie mniejszą niż 500000,00 PLN brutto.
b) Dotyczącej osób
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Wskazana osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.1. w takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
 wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w rozdz. VII pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami opisanymi w rozdz. VI pkt. 1.
 oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.2. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
2) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 pkt. 4 Ustawy Pzp zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ze względu na ograniczoną ilość znaków w przedmiotowym polu Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania z załączniku nr 5 do SWZ - tj. projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji - > Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej.
2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 3281 KSH).
3. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.