eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Budowa drogi dojazdowej do pól - droga wewnętrzna w Sandomierzu - Etap I.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi dojazdowej do pól - droga wewnętrzna w Sandomierzu – Etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 644 10 10, 15 644 11 11

1.5.8.) Numer faksu: 15 832 28 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.sandomierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi dojazdowej do pól - droga wewnętrzna w Sandomierzu – Etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fcbca71-0f22-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002749/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi dojazdowej do pól - droga wewnętrzna w Sandomierzu - Etap I.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.powiat.sandomierz.pl/index.php?id=23

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) tj.:
1) za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub;
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@powiat.sandomierz.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 177 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmitowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sandomierski, ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, telefon: 15 644 10 10, 15 644 11 11;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest P. Cezary Gradziński, kontakt: ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 644 10 10, 15 644 11 11 wew. 378, adres e-mail: gradzinski@powiat.sandomierz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dojazdowej do pól - droga wewnętrzna w Sandomierzu – Etap I”, tj.: utwardzenie materiałem kamiennym drogi na działkach nr ewid. 940, 934/147, 934/146, 934/145, 934/172, 934/132, obręb ewid. 0004 Sandomierz Poscaleniowy, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2) rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej;
3) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania;
4) koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15cm;
5) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV;
6) wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15cm;
7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm;
8) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm;
9) wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) [C] Cena – waga kryterium 60 pkt;
2) [G] Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 pkt.
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią liczbę punktów wyliczoną w następujący sposób:
1) [C] Cena – waga 60 pkt, Pc = (cn/cb)*60 pkt.
gdzie poszczególne litery oznaczają:
[Pc] oznacza liczbę punktów w kryterium Cena,
[cn] oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert,
[cb] oznacza cenę badanej oferty.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) [G] Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 pkt.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” będzie okres podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów
24 miesiące 40 pkt
18 miesięcy 30 pkt
12 miesięcy 20 pkt
6 miesięcy 10 pkt
poniżej 6 miesięcy 0 pkt

3. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów Wykonawca otrzyma końcową łączną liczbę punktów wyliczoną w następujący sposób: KLP = C + G
gdzie poszczególne litery oznaczają:
[KLP] oznacza końcową liczbę punktów badanej oferty po zsumowaniu punktów otrzymanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny;
[C] oznacza liczbę punktów w kryterium Cena;
[G] oznacza liczbę punktów w kryterium Okres gwarancji i rękojmi;
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, należycie co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy drogi, o wartości min. 150 000,00 zł brutto, wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe w celu wykazania braku podstaw/przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ. Aktualne na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 oraz 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy P.z.p. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ. Aktualne na dzień ich złożenia:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 9 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawca przekazuje pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia, a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia, może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez każdego z Wykonawców lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – spełnianiem warunku wykazuje się ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykonywał będzie kluczowy zakres usługi.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres robót budowlanych wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany zawiera Rozdział XXIII SWZ oraz Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.