eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Białej Podlaskiej. Czyszczenie separatorów i osadników wraz z dokonaniem przeglądów na terenie działania RDW w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2022-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RDW w Białej Podlaskiej. Czyszczenie separatorów i osadników
wraz z dokonaniem przeglądów na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Białej Podlaskiej. Czyszczenie separatorów i osadników
wraz z dokonaniem przeglądów na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-213dca50-0eaa-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.72 Czyszczenie separatorów wód deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.
z 2020, poz. 344 ze zm.), tj. za pomocą elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod
adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwaną: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę
internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I. )

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.
z 2020, poz. 344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdwlublin.
logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego
wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie
https://zdwlublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
2. Platforma, wskazana w pkt. XII 1. ppkt a) SWZ, wykorzystywana będzie w niniejszym postępowaniu, jako środek komunikacji
elektronicznej do: składania ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą a także: udostępniania ogłoszenia o
zamówieniu, SWZ, informacji o modyfikacji SWZ, przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnień treści SWZ,
wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia, wezwań do przedłożenia dokumentów i oświadczeń, wyjaśnień Wykonawców kierowanych w
odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, uzupełniania dokumentów (oświadczeń lub pełnomocnictw), udostępnienia informacji z
otwarcia ofert, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania wraz z zawiadomieniami skierowanymi
do Wykonawców, udostępniania ofert, przekazywania wniosków o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium oraz
zgód w tym zakresie. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
3. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie. W niniejszym
postępowaniu rejestracji oraz logowania wymaga: - złożenie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
- złożenie oferty.
Logowania wymaga również przekazywanie wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
kierowane w toku badania i oceny ofert.
WAŻNE!: Wykonawca przed złożeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz przed złożeniem oferty winien dokładnie zapoznać
się ze szczegółową instrukcją dostępną na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html ...

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁􀀁􀀁administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
􀀁􀀁􀀁􀀁z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila:
iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z
prawem opcji). prowadzonym w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
.
􀀁􀀁􀀁􀀁odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowaniawo
parciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
􀀁􀀁􀀁􀀁Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀁􀀁􀀁􀀁obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 􀀁􀀁􀀁􀀁w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 􀀁􀀁􀀁􀀁posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R1.ST.372.12.2022.tb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu separatorów
i osadników wraz z dokonaniem przeglądów na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej.

Kod Słownika Zamówień CPV:
71631000-0 Usługi nadzoru technicznego
90513600-2 Usługi usuwania osadów

2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie oczyszczenia i przeglądu separatorów wraz
z osadnikami w ilości 9 szt. oraz odbiór i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi, w tym odpadów niebezpiecznych o kodzie nr 130508 przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób gwarantujący należytą jakość, tj.:

1) m. Terespol (droga wojewódzka nr 698) 1 szt. – 11 m3
2) m. Neple (droga wojewódzka nr 698) 2 szt. – 2x13 m3
3) m. Janów Podlaski (droga wojewódzka nr 698) 1 szt. – 19 m3
4) m. Wisznice (droga wojewódzka nr 812) 2 szt. – 2x18 m3
5) m. Łuków (droga wojewódzka nr 808) 1 szt. – 13 m3
6) m. Świderki (droga wojewódzka nr 808) 1 szt. – 13 m3
7) m. Wojcieszków (droga wojewódzka nr 808) 1 szt. – 13 m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

wg poniższego wzoru:

Cmin
Pc= ----------------------------------------------------- x 10
C ol

gdzie:

1) Pc – ilość punktów obliczona dla oferty ocenianej
2) Cmin – cena oferty najtańszej
3) Col – Cena oferty liczonej

2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx100%
Zgodnie z art. 246 ust. 2 Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Doświadczenia Wykonawcy: posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem było wykonanie usług oczyszczania oraz przeglądów eksploatacyjnych separatorów, o wartości zamówienia co najmniej 30 000,00 zł brutto.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że będzie prowadził ewidencję odpadów oraz posiada wpis do BDO.
3) Dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wymienionymi poniżej:
 Samochód ciężarowy specjalistyczny do przewozu odpadów powstałych
z oczyszczania separatorów minimum 1 szt.
UWAGA:
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do
udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz
dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie
dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

3. Spełnianie tego warunku zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert :
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów wzorów załącznika B i C do SWZ.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń o których mowa w pkt IX.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt IX. 1 SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt IX.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego , może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt VII.5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika D.
8. Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 (wzór zał B) stanowiącym oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik E do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz
postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy do dnia 17.08.2022 r. do godz. 09.00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.