eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup wraz z dostawą sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu IT
i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 637-74-17

1.5.8.) Numer faksu: 42 636-03-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.kuratorium.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą sprzętu IT
i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7745dd75-1d27-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192333/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 548071,39 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 470544,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I zamówienia obejmuje dostawę serwera w ilości - 1 szt., licencja Windows Server w ilości - 3 szt., oprogramowanie do wirtualizacji serwerów w ilości - 1 szt., licencja SQL Server w ilości - 2 sztuki, Microsoft Windows Server 2019 Client Access License - 20 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48213000-4 - Pakiety oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego

48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

48620000-0 - Systemy operacyjne

48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 52724,39 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr II zamówienia obejmuje dostawę macierzy NAS w ilości - 1 sztuka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

32582000-6 - Nośniki danych

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 18320,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr III zamówienia obejmuje dostawę przełącznika sieciowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 11135,77 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr IV zamówienia obejmuje dostawę:
1. Urządzenie Firewall w ilości – 1 sztuka
2. Urządzenia Access Point w ilości – 8 sztuk
3. Licencji serwisowej „Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCare)“ dla rutera FortiGate - 61F.
4. Licencji serwisowej „Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCare)“ dla 3 ruterów FortiGate - 50E
5. Przedłużenie licencji FortiAnalyzer-VM Subscription License with Support z licencją Subscription for 5 GB/Day Central Logging & Analytics z 24x7 FortiCare Support, IDC and SOC subscription.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48219500-1 - Pakiety oprogramowania do switcha lub routera

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 48740,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr V obejmuje dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET (przedłużenie licencji) dla 260 stanowisk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 42276,42 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr VI obejmuje dostawę:
1. Czytników kodów kreskowych z podstawką w ilości - 12 sztuk
2. Drukarek do etykiet i kodów kreskowych Typ 1 - półprzemysłowe w ilości 2 sztuk
3. Drukarek do etykiet i kodów kreskowych Typ 2 - biurkowe – w ilości 11 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

35126000-3 - Urządzenia do skanowania kodów kreskowych

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 27780,49 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr VII – obejmuje dostawę peryferyjnego sprzętu komputerowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233152-1 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

32342100-3 - Słuchawki

4.5.5.) Wartość części: 7925,21 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr VIII – obejmuje dostawę:
1. Komputerów stacjonarnych w ilości - 21 sztuk
2. Monitorów w ilości – 43 sztuk
3. Laptopów w ilości - 38 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

48620000-0 - Systemy operacyjne

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 234349,59 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr IX – dostawę podzespołów komputerowych tj.: pamięci RAM do serwera w ilości - 6 sztuk, zasilaczy do komputera w ilości - 3 sztuk, dysków SSD w ilości - 5 sztuk, baterie do laptopów w ilości – 10 szt., kart sieciowych bezprzewodowych w ilości – 50 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237135-4 - Karty sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

32582000-6 - Nośniki danych

4.5.5.) Wartość części: 8918,70 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr X – dostawę czujnika środowiskowego do serwerowni w ilości - 1 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 1869,92 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr XI – dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ilości - 7 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 16504,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62201,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62201,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62201,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62201,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24354,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24354,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24354,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13825,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13825,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13825,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13825,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57731,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57731,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57731,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57731,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46850,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46850,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46850,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Point sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182009897

7.3.3) Ulica: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-366

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46850,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31119,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31119,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31119,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Weaver Software Andrzej Lenkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861654557

7.3.3) Ulica: os. Piastowskie 53

7.3.4) Miejscowość: Środa Wielkopolska

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31119,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305994,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 305994,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305994,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482528507

7.3.3) Ulica: ul. Wolność 8 lok.4

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305994,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.