eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa wdrożenia systemu controlingowego w KHK S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wdrożenia systemu controlingowego w KHK S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351118089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Brożka

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@khk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wdrożenia systemu controlingowego w KHK S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4bf4924-0d8d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/khk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/khk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
14.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia
o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
14.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie poprzez:
https://platformazakupowa.pl/pn/khk (wyjątkowo na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl).
UWAGA: niedopuszczalnym jest złożenie oferty w sposób inny niż wskazany w pkt 18. SWZ.
14.5. Platforma, o której mowa w pkt. poprzedzającym:
14.5.1. Instrukcja obsługi platformy, znajduje się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje;
14.5.2. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego
katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB;
14.5.3. Składanie ofert: występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdego z nich.
14.6. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub
informacji.
14.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Paweł Urbańczyk, Elżbieta Kurek

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zamawiający informuje, że:
26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@khk.krakow.pl, tel.: 12 269 15 05.
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. posiada Pani/Pan:
26.1.8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
26.1.8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
26.1.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
26.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
26.1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych;
26.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
26.1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
26.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
26.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-271-TP-15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia systemu controlingowego w KHK S.A.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48610000-7 - Systemy baz danych

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania

72254100-1 - Usługi w zakresie testowania systemu

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

72320000-4 - Usługi bazy danych

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Kryterium: Cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt. 1.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku poprzez odcięcie piątej i następnych cyfry po przecinku (piąta i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę bez względu na wartość cyfry piątej po przecinku).
b) Kryterium: Funkcjonalność, oceniające zadeklarowany przez Wykonawcę stopień i sposób spełnienia wymagań funkcjonalnych Zamawiającego zgodnie z treścią Formularza Ofertowego – pkt. 3.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku poprzez odcięcie piątej i następnych cyfry po przecinku (piąta i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę bez względu na wartość cyfry piątej po przecinku).
c) Kryterium: Okres Serwisu i Gwarancji, będzie rozpatrywane na podstawie liczby dodatkowych miesięcy świadczenia Usług serwisu i gwarancji (o których mowa w OPZ w Sekcji 5.10) zapewnianych przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad wymagany przez Zamawiającego w OPZ obligatoryjny okres świadczenia Usług serwisu i gwarancji ustalony na poziomie 12 miesięcy (zgodnie z OPZ Rozdział 4: Lp. VIII.1 i VIII.2). Liczbę dodatkowych miesięcy świadczenia Usług serwisu i gwarancji Wykonawca deklaruje w Formularzu Ofertowym w pkt. 2.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku poprzez odcięcie piątej i następnych cyfry po przecinku (piąta i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę bez względu na wartość cyfry piątej po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i serwis

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który spełniają warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości co najmniej 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych);
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
11.1.4.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 5 lat (słownie: pięciu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, co najmniej:
a) dwie usługi polegające na dostawie i wdrożeniu systemu kontrolingowego lub sytemu BI, każda obejmująca dostawę i wdrożenie hurtowni danych zasilaną z co najmniej dwóch systemów dziedzinowych, przy czym wartość każdej z usług powinna być nie mniejsza niż 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.
UWAGA: Jeżeli wykazana przez Wykonawcę dla spełnienia warunku usługa jest aktualnie w toku wykonania, wymagane jest, aby wartość wykonanych i odebranych przez zamawiającego dotychczas prac w ramach danej usługi spełniała minimalne progi wartościowe opisane w ww. warunkach.
W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11.4.1.2. dysponuje potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:
a) Kierownik projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
b) Architekt systemów informatycznych – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
c) Analityk systemowy – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
d) Analityk biznesowy – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
e) Specjalista ds. hurtowni danych oraz BI – co najmniej 2 (dwie) osoby spełniające wymagania określone w dziale 11 SWZ;
f) Konsultant ds. planowania – co najmniej 2 (dwie) osoby spełniające wymagania określone w dziale 11 SWZ;
g) Specjalista ds. UX – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
h) Specjalista ds. bezpieczeństwa – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
i) Specjalista ds. jakości oprogramowania – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca wymagania określone w dziale 11 SWZ;
11.4.2. Zamawiający dopuszcza łączenie ról wyłącznie w zakresie ról opisanych w pkt. a)-d), przy czym zespół Wykonawcy nie może być mniejszy niż łącznie co najmniej 9 osób.
11.4.3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról opisanych w pkt. e)-i), tj. jedna osoba może być dedykowania przez Wykonawcę do pełnienia tylko jednej roli.;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 12.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz 11.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.1.1.1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 11.1.3. SWZ;
12.1.1.2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
12.1.1.2.1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4.1 SWZ;
12.1.1.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.2. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
12.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
12.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
12.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz 11.1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
szczegółowe informacja na temat wadium znajdują się w rozdziale 16 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt. 11.1.2 SWZ. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.4. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/khk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.